Correspondentie P. Hagers (1970)

Uitgeverij Bruna

 

2 brieven.
Bron: Letterkundig Museum.

1. P. Hagers aan Cornets de Groot

[Utrecht] 10 maart 1970

Zeer geachte heer Cornets de Groot,

Hartelijk dank voor uw brief van 3 maart jl. Uw werk kennende geloof ik stellig dat uw Contra terrein1 een interessant en controversieel boek zal worden, dat in bepaalde kringen stof zal doen opwaaien. Die bepaalde kring is belangrijk genoeg, maar u zult met mij verwachten dat het om een relatief kleine kring gaat. Om het maar zo duidelijk mogelijk te stellen: ik zie in uw boek geen commerciële uitgave en zou het alleen kunnen doen met een behoorlijke subsidie. Als u het daarmee eens bent, laten we dan samen proberen het Ministerie en de Raad voor de Kunst erachter te krijgen.
Ik citeer uit de subsidie-voorwaarden dat o.a. overlegd moeten worden: “Een uitvoerige uiteenzetting van de redenen die geleid hebben tot de indiening van de subsidie-aanvrage. De betekenis van de uitgave waarvoor subsidie wordt gevraagd, korte beschrijving van de inhoud ervan, zo nodig de antecedenten van de auteur, bewerker en mogelijke medewerkers.”
Zoals u misschien weet kan alleen in de maand maart een subsidie-aanvrage worden ingediend. Helpt u me dus met de hierboven genoemde punten; voor de calculatie zal ik wel zorgen.

Met vriendelijke groet en alle hoogachting,

A.W. BRUNA & ZOONS UITGEVERSMIJ. N.V.

[Handtekening]

P. Hagers
adj . directeur


2. P. Hagers aan Cornets de Groot

[Utrecht] 20 april 1970

Zeer geachte heer Cornets de Groot,

De afgelopen weken hebben wij nogal wat tijd besteed aan de bestudering van uw manuscript Contra terrein en de overweging of wij dit in ons fonds zouden opnemen. Zoals wij u op 10 maart al schreven, zonder subsidie gaat een uitgave als de uwe naar onze mening niet, maar van primair belang is natuurlijk de vraag of wij het boek in ons fonds op zijn plaats achten en willen opnemen. Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat ten aanzien van dit punt onze decisie niet positief kon uitvallen. Er zijn enkele hoogtepunten in het boek, met name het amusante slotstuk,2 maar als geheel komt ons Contra terrein niet systematisch en duidelijk genoeg voor om deze bundeling te motiveren.3
Wij danken u gaarne voor het in ons gestelde vertrouwen en drukken nogmaals onze spijt uit dat wij ten aanzien van dit boek niet tot samenwerking konden komen.
Wij wensen u gaarne veel succes bij uw pogingen uw werk elders onder te brengen4 en tekenen met vriendelijke groet,

hoogachtend,

A.W. BRUNA & ZOONS UITGEVERSMIJ. N.V.

[Handtekening]

P. Hagers
adj. directeur


  1. De titel (in de uiteindelijke uitgave: Contraterrein, naar Mulisch’ idee van de ‘Tegenaarde’ in Voer voor psychologen) van Cornets de Groots vijfde bundeling essays. []
  2. Een wijze van lev/zen, dat in de uitgave van de bundel voorafgaat aan de negen Notities bij het werk van Harry Mulisch. []
  3. In het voorwoord tot de bundel schrijft Cornets de Groot: “Met uitgave van déze bundel heb ik lang geaarzeld. Niet dat hij minder onberaden in elkaar is geflanst dan de vorige – integendeel.” Thematisch lijkt de opeenvolging van de hoofdstukken overigens de in het voorwoord genoemde “ontsnapping uit het ik” te volgen. []
  4. Na de dood van Cornets de Groots uitgever Bert Bakker in 1969, en na weigering door achtereenvolgens De Bezige Bij en A.W. Bruna werd Contraterrein in 1971 uiteindelijk uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar. []

Plaats een reactie