Correspondentie Ivo Michiels

(Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1968-1979)

 

12 brieven.
Bron: Letterenhuis, Antwerpen; Archief Cornets de Groot.

Facsimile van brief nr. 7 versozijde

Facsimile van rectozijde brief nr. 7
Voor- en achterzijde van brief nr. 7.

 

1. Cornets de Groot aan de redactie van Nieuw Vlaams Tijdschrift

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Den Haag, 24 mei 1968

Geachte redactie,

Hierdoor doe ik u een opstel toekomen over het gedicht Horror van Lucebert.1 Niet uit ijdelheid, maar door geldgebrek, zou spoedige plaatsing – indien mijn bijdrage althans aanvaard wordt – mij in hoge mate welkom zijn.

Met vriendelijke groet

En alle hoogachting

[Handtekening]


2. Ivo Michiels aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 1 blz.]

4 juni 1968

Geachte Heer,

De redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift verzoekt mij u te willen meedelen, dat zij uw ingezonden bijdrage, Taal voor ongeschoolden,2 voor publicatie heeft aanvaard. Uw stuk zal dan ook in een der eerstvolgende afleveringen van het tijdschrift worden opgenomen. Mogen wij u inmiddels verzoeken, teneinde onze rubriek “Medewerkers” te kunnen stofferen, bijgaande kaart zo volledig mogelijk te willen invullen en ze per omgaande te retourneren. Met onze dank voor uw blijken van belangstelling, verblijven wij,

met vriendelijke groet en hoogachtend,

Ivo Michiels,

Redactiesecretaris.3


3. Cornets de Groot aan Ivo Michiels, 10 juli 1968

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Cadzand, 10 juli 1968,

Beste Ivo,

De proef is me naar m’n vakantieoord nagezonden – voor de vertraging die best opgetreden zal zijn: excuus, – voor de vlotte behandeling daarentegen: dank. Over Lucebert heb ik nog meer in de pen, ongeveer zo lang als dit en ’t zal me genoegen doen ook dat naar NVT te sturen tzt.4

Met vriendelijke groet,

Rudy Cornets


4. Cornets de Groot aan Ivo Michiels

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Den Haag, 8 sept 1968

Beste Ivo,

Mijn compliment voor de foutloos gedrukte tekst Taal voor ontschoolden in NVT. Ook overigens een interessant nummer (op de verschrikkelijk hoogdravende bijdrage van Van Ruysbeeck na). Ik zei je nog iets van Lucebert toe, maar ik ben nog doende. Daarentegen iets over Bert Schierbeek5 – ’t zou leuk zijn als je ’t wist te plaatsen – hij is dit jaar net 50 geworden. Hoor ik gauw jullie beslissing?

Met vr. gr.

Rudy


5. Ivo Michiels aan Cornets de Groot

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Beste Rudy,

Dank voor je stukje over Bert Schierbeek. Ik heb het onmiddellijk kunnen [onleesbaar], zodat het vast nog tijdens de lopende jaargang zal verschijnen.

Hartelijk

je

Ivo

24.9.68


6. Cornets de Groot aan Ivo Michiels

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Den Haag, 10 dec 1968

Beste Ivo,

’t Is een beetje een gekke vraag, maar in mijn omstandigheden toch redelijk genoeg, die ik je te stellen heb: kan jij me helpen aan ’t honorarium dat NVT me voor Horror verschuldigd is? Sommige bladen betalen eens per jaar (Maatstaf bv.), maar als ik erg omhoog zit, wijken ze van dit eigenaardig gedragspatroon wel eens af. Misschien doen jullie ’t ook, voor deze ene keer? (Als Schierbeek inderdaad nog dit jaar komt, voeg ’t geld daarvoor er dan ook bij svp).

Met vriendelijke groeten en beste wensen

je

Rudy


7. Ivo Michiels aan Cornets de Groot

[Brief in typoscript, 2 blz., ongedateerd]

[p. 1]

Beste Rudi,

Ben sedert aanvang december bedlegerig. Gelukkig gaat het alweer wat beter en het laat zich aanzien dat ik over twee à drie weken weer aan de slag kan. Dit maar om je te vertellen dat ik echt niet eerder kon antwoorden op uw brief. Wat het NVT-honorarium betreft, dit wordt bij ons twee keer per jaar uitbetaald. Je ontvangt dan ineens het hon. van de uitgeverij (75 F per pagina) + het additioneel hon. van het Ministerie van Cultuur (100 F per pagina). Daar het Ministerie de betreffende gelden slechts 2 keer per jaar overmaakt, telkens voor een halve jaargang van het tijdschrift, heeft de uitgever zich aan dit ritme aangepast. Nu zou ik wel, zodra ik weer op de zaak ben, kunnen vragen of de uitgeverij bij wijze van uitzondering niet even van deze gedragslijn zou wil[len] afwijken. Ik geloof wel dat dit zou lukken. Maar nu hoor ik dat het additioneel honorarium van het Ministerie met 50 F zou verhoogd worden, zodat u alles samen i.p.v. 175 f per pagina 225 F zoudt krijgen…Wat wel prettig nieuws is, maar waarop ik niet kan steunen zolang ik daarvan niet officieel in kennis ben gesteld. Zodat ik je liefst zou willen vragen, als het kan, om nog even te wachten

[p. 2]

tot ik precies weet hoeveel je krijgt. Het zou te gek zijn, je minder te betalen dan dat waarop je recht hebt. Wat denk je? Je stuk over Schierbeek is inmiddels ook verschenen. Ik stuur je presentexemplaren zodra ik weer op de zaak ben. Je krijgt in ieder geval het honorarium van je beide bijdragen samen uitbetaald als het zover is.

Met vriendelijke groet en beste wederwensen

[Handtekening]

Ivo Michiels

10.1.69


8. Cornets de Groot aan Ivo Michiels

[Briefkaart in handschrift, ongedateerd]

Beste Ivo,

Dank voor je brief, die ik me haast te beantwoorden. Ben blij te horen dat je leed zo goed als geleden is – anders wel een langdurig ziekbed! Met ’t honorarium heb ik inderdaad opeens minder haast aangezien ik plots weer voor de klas sta, dit tot eigen verbazing (sinds 2 weken).6 Wèl heb ik – op mijn noodkreet – tóch een betaling van jullie gehad voor “Horror”, f106,-. Doe met ’t overschot dan maar zoals je voorstelt. Naar een bewijsnr van NVTwaar Schierbeek in staat, ben ik erg benieuwd. Ik zie er naar uit. Zo gauw ik weer wat heb (maar ik ben weer schoolmeester), stuur ik weer iets.

Beterschap en vriendelijke groet

Rudy


9. Cornets de Groot aan Ivo Michiels

[Brief in handschrift, plus bijlage in typoscript]

Den Haag, 27/2/69

Beste Ivo,

Mag ik je een lang, helaas! – maar m.i. toch aardig stuk over Claus’ Tancredo Infrasoni doen toekomen? ’t Is mijn 3e Vlaming: na Maerlant en Gezelle.7 Zo zie je maar weer – ook ik doe moeite de banden nauw aan te halen, – tot stikkens toe.

Met beste wensen, vriendelijke groet en tot gauw

Rudy

P.S. ’t Stuk is al vrij oud. Ik stuurde ’t in m’n optimisme naar Spiegel der Letteren, maar die retourneerden ’t weigerachtig aan K.A. Cornets de Groot. Tot 2x toe ben ik K.A. voor ze (wat hier wil zeggen Koninklijke Academie). Gevleid, natuurlijk – maar niet minder gequetst!8

[Bijgevoegd: kopie van brief in typoscript]

14 februari 1969

De WelEdelGeboren Heer K.A. Cornets de Groot,
Denneweg 11a,
Den Haag,
Nederland.

Zeergeachte Heer,

Prof. M. Janssens9 bezorgde mij uw bijdrage Geheimwaffe van de ziel, die u aan Dietsche Warande & Belfort had aangeboden, met het verzoek na te gaan of wij uw artikel in Spiegel der Letterenkonden opnemen. Het spijt me u te moeten mededelen dat onze redactie daar niet positief op gereageerd heeft. Ik vind het jammer dat ik u dit onprettige nieuws eerst na zoveel vertraging kan mededelen maar de redactieleden die uw bijdrage onderzocht hebben, hebben ditmaal uitzonderlijk traag gereageerd.
Uw bijdrage vindt u hierbij ingesloten.

Met de meeste hoogachting,

[Handtekening]


10. Ivo Michiels aan Cornets de Groot

[Brief in handschrift, 1 blz., ongedateerd]

Beste Rudi,

Dank voor je stuk over Claus. De redactie heeft het graag geaccepteerd en ik zie wel dat het gauw een plaatsje krijg in NVT.10

Tot zolang,

Hartelijke groeten,

je

Ivo Michiels

20/3/69


11. Cornets de Groot aan Ivo Michiels

[Briefkaart in handschrift]

21/3/69

Beste Ivo,

Dank voor je briefje waarin je de aanvaarding meldt van ’t stuk over Claus. Ik vrees dat er een fout in is blijven staan (dat ontdek ik aan ’t duplicaat). Op de laatste bladzij van ’t typoscript staat de naam “Marivaux” op regel 5. Die moet veranderd in “Fontenelle”. Ik weet niet meer of jullie drukproeven aan de auteurs toesturen. Mocht dat niet zo zijn, wil jij dan kijken, of Fontenelle krijgt wat hem toekomt?11

Hartelijks

je Rudy


12. Ivo Michiels aan Cornets de Groot

[Brief in handschrift, 1 blz.]

22.9.79

Geachte Cornets de Groot,

Echt blij na al die tijd weer iets van je te horen.12 Via Eddy van Vliet ontving ik je tekst over Rilke, Rilke, Rilke. Zeker gaan we die in het Nieuw Vlaams Tijdschrift publiceren. Trouwens, nog dit jaar, want de kopij is reeds bij de drukker.13 Ik verwacht de drukproeven over ongeveer een 14-tal dagen. Mag ik je in afwachting vragen, mij een korte bio-bibliografische nota te bezorgen voor onze rubriek ‘Medewerkers’? Dank!, en hopend nog verder van je te horen.14

Hartelijk,

[Handtekening]


 1. Het essay Taal voor ontschoolden, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 21e jrg., nr. 6 (juli-aug 1968), p. 611-620. []
 2. De juiste titel is Taal voor ontschoolden. []
 3. Eerder al, en met verstrekkende gevolgen, had Ivo Michiels met Cornets de Groots werk te maken gehad, toen hij in 1963 met mederedactieleden Harry Mulisch, Hugo Claus en Simon Vinkenoog het grote essay Bikini, Cornets de Groots tweede publicatie, in het tijdschrift Randstad had opgenomen. Zie de briefwisseling tussen Michiels en Vinkenoog over Bikini. []
 4. Het eerstvolgende artikel over Lucebert, opnieuw over ‘horror’, zou in Kentering verschijnen (De metamorfose van het woord). Wel publiceerde Cornets de Groot in 1968 nog over Bert Schierbeek en Hugo Claus in het Nieuw Vlaams Tijdschrift. []
 5. Het proza van Bert Schierbeek, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 21e jrg., nr. 9 (nov 1968), p. 920-924. []
 6. Na ruim een jaar werkloosheid had Cornets de Groot sinds 6 januari een betrekking aanvaard als leraar Nederlands aan het Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk. []
 7. Behalve over Maerlant (in De zevensprong) en Gezelle (in Labirinteek) had Cornets de Groot ook over Willem Elsschot (eveneens in Labirinteek) al geschreven, waardoor Claus, over wie hij nadien niet meer heeft geschreven, zijn ‘4e Vlaming’ was. []
 8. Cornets de Groot steekt hier de draak met zijn problematische verhouding tot de literatuurwetenschap. []
 9. Prof. Marcel Janssens zou enkele jaren later in Dietsche Warande & Belfort een lovende bespreking van de essaybundel Intieme optiek publiceren, die Cornets de Groot opnam als bijlage in zijn bundel Striptease. []
 10. Geheimwaffe van de zielzou in het mei-juninummer van 1969 verschijnen. []
 11. De verwijzing naar Marivaux/Fontenelle is in de gepubliceerde versie helemaal weggelaten. Het gaat om een van de laatste zinnen van het essay: “Met de morgen komt de realiteit en verdrijft de nacht die een zorgeloosheid van het denken begunstigt, waar men zich niet zonder vreugde aan overgeeft.” Zie de blogpost over Fontenelle’s ordeloosheid van het denken. []
 12. In de archieven ontbreekt correspondentie over het artikel Het woord en de stem over Jan Elburg dat als vierde en voorlopig laatste essay in november 1970 in het Nieuw Vlaams Tijdschrift was verschenen. []
 13. Rilke, Rilke, Rilke! zou pas in het eerste nummer van het volgende jaar verschijnen. []
 14. Ook over de laatste bijdrage van Cornets de Groot aan het Nieuw Vlaams Tijdschrift, Dagboekbladen (overigens een rubriekstitel) uit nov-dec 1981 ontbreekt correspondentie. []

Plaats een reactie