Een krabbel van de redactie

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 9e jrg., nr. 3 (1977).

Leiden, -. Dit is wel een uitzonderlijk dik nummer van het IB, en dat dikke zit hem eigenlijk meer in de diepgang van de medewerkers aan dit nummer dan in hun breedvoerigheid. Kijk bv. naar Dick van Geest, die nu zo’n kleine 12½ jaar aan het LMC verbonden is, en die over die periode – aan het begin en eind waarvan bisschoppen staan, met – wonderlijke zaak! Andries in het midden – zijn gedachten heeft laten gaan. Aanleiding tot Dicks schrijven is de brief van de bisschoppen over het onderwijs, die mogelijk niet alleen Dick aan het denken heeft gezet. De redactie kijkt dan ook met gespannen nieuwsgierigheid uit naar wellicht andere ideeën, maar in ieder geval naar vele reacties op Dicks artikel. Een veelkantige school als de onze telt natuurlijk ook veelkantige persoonlijkheden onder de medewerkers, wier licht niet onder de korenmaat gestoken moet worden, maar integendeel tot gloed gebracht in tal van bijdragen aan het IB. Wat misschien tot een tweede Noordwijkerhout1 kan leiden – die onvergetelijke gedachtenwisseling buiten de sfeer van de school over de identiteit van de school.

Het doet me trouwens toch plezier dat er gereageerd wordt door de collega’s: Sjefs stukje tegen Saint-Juste bewijst, dat het IB ten minste gelezen wordt. Tot mijn verbijstering doet ook Ton Grootscholten van zich spreken. Van deze collega, tot wie ik me voel aangetrokken, juist om wat me zo van hem afstoot, ontving ik de volgende curieuze ontboezeming:

Beste Ruud,

De sfeer is zo gespannen dat ik me maar liever terug trek.
Ik beid mijn tijd.
De tijd zal de wonden helen, ook die van een waarheid.

Geheel verontrust,

Ton G.

Waar, waar heb ik de waarheid geweld aangedaan, ik die haar dienaar ben, en niets liever wil dan haar naakt en kaalhoofdig2 afbeelden, zo alsof ze zojuist door mij ter wereld werd gebracht?
Ik wil het in een critische gelijkenis uitdrukken:
Het onbegrip van Saint-Just voor de sport (hij zet in dit nummer overigens zijn marathon-interview met Hans Learbuch voort) heeft mij verleden keer droef gestemd. Lees ik dat artikel nog es over, dan vraag ik me af of het literatuuronderwijs op onze school niet beter afgeschaft kan worden en vervangen door sportverslagen van dit gehalte. Is er een wezenlijk verschil tussen sport en letteren? Ik ben zo vrij het te betwijfelen. In ieder geval leren onze pupillen door de sport existentieel te leven, hetgeen een groot voordeel is, als je bedenkt dat ze van het existentialisme eigenlijk nooit hebben gehoord, er er niet direct op uit zijn Sartre met plezier te lezen, of zelfs maar een Anna Blaman. Al doende ondervinden ze aan den lijve wat dat is: het gevecht en de eenzaamheid, het streven naar de top, de langzame aftakeling, het inzicht in de groeiende onmacht, de kortstondige roem, het wegzinken in de vergetelheid, de bewondering, de naijver. Wat mij betreft – ik veeg voortaan de vloer met de letteren aan en kluister me aan Studio Sport – want om zelf al die ellende mee te moeten maken is wat veel gevraagd van iemand van mijn leeftijd, al moet ik wel ronduit toegeven dat ik toch nog door velen, die specialist zijn op hun gebied voor een gymnastiekleraar gehouden word.
Zo, Ton G.! Hier was ik es een keer mezelf, en dat is niet gering. Ik vrees wel es dat hij het verschil niet helemaal ziet tussen SJ en CN. Dat verschil is KCN… Wees gewaarschuwd!

Ten slotte, het kantwit wordt dit keer tot de eerste pagina van het IB uitgebreid. We nemen er een keurig verzorgd strafwerkje op waar, door Königslöw aan een zijner leerlingen opgelegd, die zich op voorbeeldige wijze van zijn taak gekweten heeft – ik kan niet anders zeggen.
Dan is er een grappenmaker die een spitse puzzel inzond, – helaas onder verzwijging van zijn/haar naam.
Goede oplossingen worden vorstelijk door de hoofdredacteur beloond; nadere mededelingen volgen nog. Hier is de opgaaf:

1 2 3 4 5 6
2
3
4
5


horizontaal
1. waarnemer
2. moederband
3. zwartkijker
4. historicus
5. zijbosje


vertikaal
1. stilte!!
2. rustig maar!!
3. wakker worden!!
4. straatstenen
5. anonymi
6. geen gehoren


Zo, dat is het voor deze keer.

CN


  1. Verwijzing naar een project tijdens een werkweek in 1970 in Noordwijkerhout, waarin de integratie van de verschillende vakken werd gezocht door een enkel onderwerp, in casu de Romantiek, vanuit de verschillende disciplines te belichten. Cornets de Groot zag veel in dit initiatief, en is er een aantal keren op teruggekomen, met name in dit artikel uit de vierde jaargang. []
  2. Verwijzing naar de regels ‘de naakte waarheid/ de kaalhoofdige waarheid’ uit Luceberts gedicht de amsterdamse school. []

Plaats een reactie