De fractie bijeen

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 5, oktober 1971.

De avond na de laatste algemene docentenvergadering komt de fractie bijeen ten huize van Verschuur.
De agenda ontbrak, de agendapunten daarentegen niet.
De fractieleider opent de vergadering en leest daarna een stuk voor van de directie aan het bestuur over de oudercommissie i.o., in welk stuk behalve de argumenten van de directie ook deze van fractie en moderatoren zijn verwerkt. Snedig merkt een onzer op dat dit stuk dus het zgn. ‘schoolstandpunt’ weergeeft. Maar van zeker even groot belang is de conclusie dat uit voorlezing blijkt, dat er voor sommige in de oudercommissie i.o. levende ideeën weinig animo bestaat bij directie, moderatoren, en last (en om bescheiden te blijven) least: de fractie.
De zaak wordt als voorlopig afgedaan beschouwd; nader beraad in de L.M.C.-raad, zo luidt het voorstel van Van Haaster. Toch volgt nog een kleine nabeschouwing, waarbij de verschillen tussen schoolbestuur en oudercommissie nog eens breed worden uitgemeten. Achteraf beschouwd was deze nabeschouwing overbodig, hoewel nodig voor de sfeer.
Punt twee stelt de opvolging en vervanging van de fractie aan de orde. De fractie treedt in haar geheel af, en wordt door de nieuwe fractie die uitsluitend uit nieuwe leden bestaat opgevolgd. Moet dat zo blijven, vraagt de voorzitter, of verdient het integendeel aanbeveling dat een deel van de aftredende fractie ook in de volgende periode zitting neemt? Het voor en tegen van de continuïteit worden tegen elkaar afgewogen. Trouwens ook een temporele struktuur van de fractie in haar geheel heeft zijn voordelen. Overeenkomst wordt niet bereikt, aangezien de stemmen staken; we laten dit wat de fractie betreft rusten; misschien is het iets voor de docentenvergadering. Maar dan wel geruime tijd voor de verkiezing van de nieuwe fractie, zegt Verschuur. En zijn argumenten getuigen van grote mensenkennis.
Punt drie brengt de gele vellen in opspraak. Verburg en Van der Heiden hebben hier en daar strenge en afwijzende kritiek te horen gekregen, die neerkomt op de in een retorische vraag onder te brengen uitspraak: wat heb ik aan zes gele vellen, als ik toekan met drie?
CN, toevallig ook aanwezig als secretaris verbergt zijn ontroering, en verklaart zich toegankelijk voor alle kritiek. Hoe die te kanaliseren? Per enquête? Of door middel van een soort muurkrant, waar iedere criticus zijn bezwaren op neer kan pennen? Hierover elders in deze aflevering meer.
Iets heel anders is punt vier: wat doen we met leraren die met pensioen gaan, of na geruime tijd van dienst gaan verdwijnen?
Er zijn twee soorten: zij die er prijs op stellen dat er iets gebeurt, en zij die er prijs op stellen dat er niets gebeurt. In het algemeen moet een afscheid van iemand niet zomaar voorbij gaan, al is het waar dat wij meer rekening moeten houden met zijn wensen, dan hij met de onze. Maar wie houdt de jubilea bij, de 65e verjaardagen? We kunnen zo’n 65e verjaardag bv. op school vieren, of op een borrelmiddag, maar bij voorkeur niet aan het eind van het jaar: dan gaat het de mist in. Een afscheidsavondje gaat misschien te ver, het beste is het een datum vast te stellen tussen pasen en pinksteren.
Ex-leraren moeten voor borrelmiddagen een uitnodiging krijgen deel te nemen. Maar wie houdt bij, welke leraren verdwenen zijn? Daartoe moet een functionaresse worden aangewezen, en het is een steengoed idee van de fractie om het mej. Zandvliet te vragen.
Punt vijf brengt ook in deze fractie de koffie van de directie op tafel. Wie betaalt dat? In geen enkel bedrijf betaalt de directie zijn eigen koffie. Daar gaat het op de onkostenrekening. Bij ons zou de school het kunnen betalen, dat is dus iets anders dan ‘de leraren’, die het tot nog toe deden. En die moeten het zeker níet doen, menen wij. Er is weerzin de kwestie nog eens bij de directie te brengen. Maar toch zal het gebeuren – niet namens de fractie overigens. Van Haaster zal optreden in naam van allen die met deze gang van zaken niet gelukkig zijn.
Jeanette heeft als laatste punt voor de agenda: het contact met andere schoolfracties. Dit lijkt haar van belang, o.m. met het oog op de oudercommissie èn met het vraagstuk van de gecommitteerden bij het schoolonderzoek; Iedereen is overtuigd van de voordelen die het heeft voeling te houden met andere fracties. Maar welke? En hoe leggen we dit contact? Jeannette neemt zich voor dit te onderzoeken. Haar opvatting is: liefst zo dicht mogelijk bij het L.M.C.
Toen was het tijd. Karel zou over deze bijeenkomst een verslag maken en CN zou hem het daartoe benodigde materiaal ter hand stellen. CN vergat wat hij beloofde en nam Karel wat werk uit handen, door zelf maar dat verslag uit te tikken. Gaarne excuus, maar de tijd dringt.
 

Plaats een reactie