Striptease (’80)


Rectozijde omslag 'Striptease'Versozijde omslag 'Striptease'

Bron

Cornets de Groot, ‘Striptease’. Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage, 1980, p. 1-144

Algemene opmerkingen 

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Striptease van Cornets de Groot uit 1980.

Redactionele ingrepen 

Voetnoten in de tekst, oorspronkelijk door een asterisk * aangegeven, zijn omgezet in genummerde eindnoten. Bij de eindnoten zijn aanklikbare pijltjes geplaatst waarmee weer naar de betreffende plaats in de tekst kan worden teruggekeerd.
Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina (2) is niet opgenomen in de lopende tekst.

Drukgeschiedenis

Girl Picture Album, Foldout, bewerking op p. 21-27 van ‘Girl Picture Album, Foldout’, in: Raam, nr. 94 (mei 1973), p. 56-60; bewerking op p. 27-32 van ‘Een zoete meid’, in: Raam, nr. 101 (mrt 1974), p. 41-43; ook in: Kritisch akkoord 1975, Brussel, (enz.), 1975, p. 7-12.
18/2, vanaf p. 47, r. 4, gedeeltelijke bewerking van ‘Motieven voor tijdchrijvers’, in: Raam, nr. 103 (juli 1974), p. 43-48.
22/3, bewerking van ‘Vestdijks novelle “Het veer” en de astrologie’, in: Med. -Bl. Vestdijkkring, 1e jrg., nr. 2 (mei 1972), p. 5-6.
28/3 en 1/4, gedeeltelijke gecorrigeerde herdruk van ‘Piet Paaltjens’, in: Maatstaf20e jrg. nr. 7 (nov 1972), p. 367-375.
Poessie-Poëzij, vanaf p. 99, r. 5 v.o. en met uitzondering van ‘1975. Het jaar van de vrouw’ gedeeltelijke bewerking van ‘Poessie-Poezy’, in: Raam, nr. 100 (jan 1974), p. 20-27.
Vestdijks poëziekritiek en de persoonlijkheid als norm, bewerking van ‘Vestdijks poëziekritiek’, in: Vestdijkkroniek, nr. 16 (juni 1977), p. 21-38.
De artistieke opbouw van Vestdijks romans, ingekorte herdruk; eerder in: De Gids, 125e jrg., nr. 8 (okt 1962), p. 219-231.
Alle overige teksten verschenen hier voor het eerst.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

STRIPTEASE

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Cornets de Groot

Striptease

een anti-essay

NIJGH & VAN DITMAR
‘S GRAVENHAGE

[ongenummerde pagina (p. 4)]

522441/ISBN 90 236 5423 4
@ 1980 by B.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, The Hague, The Netherlands.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Omslag naar het schilderij ‘Stars’ door Maxfield Parrish (Collectie, H. Hoffman, Harrisburg, USA)

Van Cornets de Groot verscheen eerder bij Nijgh & Van Ditmar:

Contraterrein
Intieme Optiek

Nijgh & Van Ditmar’s paperbacks nr. 244

[ongenummerde pagina (p. 144)]

Inhoud

Voorwoord 5
Striptease 8, 10, 14, 18
Girl picture album foldout 21
1 pin up 21
II Een zoete meid 27
III Over de compositie van zestien 32
Striptease 43, 56, 58, 60, 64, 70, 75, 77, 80, 82
Sibylle 84

Bijlagen 93
Poessie-poëzij 93
E.J. Potgieter, Klagt en troost 101
1975. Het jaar van de vrouw 105
De jonge grijsaard 105
Het meisje 106
Het mechaniek 107
Vestdijks poëziekritiek en de persoonlijkheid als norm 109
De artistieke opbouw van Vestdijks romans 129
Marcel Janssens, Een feuilleton-essay van Cornets de Groot 137

Plaats een reactie