De chaos en de volheid (’66)


Versozijde omslag 'De chaos en de volheid'

Bron

R.A. Cornets de Groot, ‘De chaos en de volheid’. Bert Bakker / Daamen NV, Den Haag 1966, p. 1-192

Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk. [Met een tekst over het boek De chaos en de volheid, door de schrijver, voorin]. [Met 4 afbeeldingen]. Omslag en (boek)verzorging Pieter van Delft. Foto (van S. Vestdijk op de voorzijde van het) omslag: Johan van der Keuken.
Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1966 (19 december), 192 blz., 13 x 19,5 cm.

*Ter inleiding

Inhoud

Ter inleiding
p. 6-7.

Vestdijks Mnemosyne in de bergen 1 [Over: S. Vestdijk, ‘Mnemosyne in de bergen’, in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242].
p. 9-48.

Vestdijks Mnemosyne in de bergen 2 [Over: S. Vestdijk, ‘Mnemosyne in de bergen’, in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242].
p. 49-78.

Vestdijks Merlijn 3 [Over: S. Vestdijk, ‘Merlijn’, in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 265-319].
p. 79-125.

Vestdijks De vijf roeiers 4 [Over: S. Vestdijk, De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, okt 1966].
p. 126-153.

Vestdijks De kellner en de levenden 5 [Over: S. Vestdijk, De kellner en de levenden, Amsterdam, 1949].
p. 154-183.

De chaos en de volheid [Slotbeschouwing. Over: S. Vestdijk, astrologie, alchemie, boeddhisme].
p. 186-192.

*Buiten het boek

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De chaos en de volheid van R.A. Cornets de Groot uit 1966.

Redactionele ingrepen

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Vanaf p. 6 en met uitzondering van de blanco pagina 8 is op elke even genummerde pagina de bijbehorende hoofdstuktitel als koptekst afgedrukt; deze zijn in deze tekstuitgave niet overgenomen, telkens met uitzondering van de eerste pagina van de hoofdstukken. Blanco pagina’s (2, 8) zijn evenmin overgenomen. De zwart/wit-afbeeldingen van Leonardo da Vinci’s fresco Het laatste avondmaal op pagina’s 184 en 185 zijn wegens de slechte kwaliteit niet van de oorspronkelijke boekpublicatie overgenomen, maar worden in kleur weergegeven. De in de kantlijn als initiaal aangebrachte termen en symbolen zijn zo getrouw mogelijk overgenomen, maar hun positie ten opzichte van het tekstblok kan enigermate afwijken van de oorspronkelijke tekstloop.

[ongenummerde pagina (p. 3)]

r.a. cornets de groot

de chaos
en de volheid

bert bakker/ daamen nv/ den haag 1966

[ongenummerde pagina (p. 4)]

foto omslag: joan van der keuken, amsterdam

omslag en verzorging pieter van delft, amsterdam

druk veenman, wageningen

© niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mikrofilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

no part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

[ongenummerde pagina (p. 5)]

inhoud

ter inleiding 6
1 vestdijks mnemosyne in de bergen 1 9
2 vestdijks mnemosyne in de bergen 2 49
3 vestdijks merlijn 79
4 vestdijks de vijf roeiers 126
5 vestdijksde kellner en de levenden 156
6 de chaos en de volheid 186

Plaats een reactie