www.cornetsdegroot.com

Bibliografie

Rudy Cornets de Groot'Op administratief-archivarisch gebied [ben ik] een volslagen nul: ik interesseer me volstrekt niet voor data, waarop mijn werk verschenen is, - heb lang niet alle boeken van mijn hand in bezit.'Cornets de Groot voor de boekenkast in de woonkamer van zijn Parijse vriend
Hans Dütting, ± 1985.
Deze bibliografie biedt een overzicht van al het gepubliceerde werk, voorzover het geïnventariseerd en beschikbaar is. Geraadpleegde bronnen zijn:
  • De Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL);
  • De Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum;
  • De catalogus van de Koninklijke Bibliotheek;
  • Picarta;
  • Brinkman's Cumulatieve Catalogus;
  • Literom;
  • Archieven van tijdschriften en kranten;
  • Aantekeningen uit de nalatenschap;
  • Correspondentie.
De bibliografie is onderverdeeld in afzonderlijk verschenen werken, verspreid werk, kritieken, nagelaten werk uit de periode 1985-1990, varia en interviews. Alle koppelingen worden in hetzelfde venster geopend, behalve de koppelingen naar de pdf-publicaties van de afzonderlijke werken (boeken). Voor de diplomatische tekstweergave in het verzameld werk klikt men op de tekstkoppeling; voor de kritische, geannoteerde, geïllustreerde bloemlezing op de link naast het pictogram: . Deze leidt telkens naar de in de bloemlezing opgenomen inleidingen op de artikelen.I AFZONDERLIJK VERSCHENEN WERKEN

II VERSPREID WERK

III KRITIEKEN

IV NAGELATEN WERK 1985-1989

V GELE VELLEN

VI RADIO, TELEVISIE

VII VARIA

VIII INTERVIEWS

IX TERTIAIR

I. AFZONDERLIJK VERSCHENEN WERKEN

boekomslag

1. De chaos en de volheid

Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk. [Met een tekst over het boek De chaos en de volheid, door de schrijver, voorin]. [Met 4 afbeeldingen]. Omslag en (boek)verzorging Pieter van Delft. Foto (van S. Vestdijk op de voorzijde van het) omslag: Johan van der Keuken.
Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1966 (19 december), 192 blz., 13 x 19,5 cm. Printversie van het gehele werk.

Inhoud

Ter inleiding
p. 6-7.

Vestdijks Mnemosyne in de bergen 1 [Over: S. Vestdijk, 'Mnemosyne in de bergen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242].
p. 9-48.

Vestdijks Mnemosyne in de bergen 2 [Over: S. Vestdijk, 'Mnemosyne in de bergen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242].
p. 49-78.

Vestdijks Merlijn 3 [Over: S. Vestdijk, 'Merlijn', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 265-319].
p. 79-125.

Vestdijks De vijf roeiers 4 [Over: S. Vestdijk, De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, nr. 28 (okt 1966), p. 7-29].
p. 126-153.

Vestdijks De kellner en de levenden 5 [Over: S. Vestdijk, De kellner en de levenden, Amsterdam, 1949].
p. 154-183.

De chaos en de volheid [Slotbeschouwing. Over: S. Vestdijk, astrologie, alchemie, Boeddhisme].
p. 186-192.

boekomslag

2. de open ruimte.

Opstellen over: A. Roland Holst, Gerrit Achterberg, J.H. Leopold, Simon Vestdijk, Harry Mulisch, Simon Vinkenoog, Lucebert. [Met een tekst over het boek en een inleiding, beide onder de titel De open ruimte en beide door de schrijver, voorin en met een Verantwoording bij de foto's achterin]. [Met tekening Het genie door Lucebert en met 11 portretfoto's van de behandelde auteurs, waarvan 2 van Simon Vestdijk en 4 van Lucebert]. Omslag en (boek)verzorging Pieter van Delft. Foto omslag Jack Jacobs. De foto aan de binnenzijden van het omslag (op p. 3 van het omslag in spiegelbeeld afgedrukt) is van Pieter van Delft.
Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1967 (11 augustus), inleiding gedateerd 9/14 augustus '66, 192 blz., oplage 2500, 13 x 19,5 cm. Printversie van het gehele werk.

Inhoud

de open ruimte

De open ruimte [Inleiding. Over: Bikini, Kosmische Metafoor]. [Gedateerd Den Haag, 9/14 augustus '66].
p. 11-13. Inleiding

bikini vóór bikini

Domesdaybook [Over: A. Roland Holst, 'De twee planeten', in: A. Roland Holst, Verzameld werk dl. 1 (proza), Amsterdam, 1983, p. 371-394]. [Gecorrigeerde herdruk van 'De wegen der ondergang I: Domesdaybook', Maatstaf, jan 1965]. [Hier gedateerd november 1964].
p. 17-28. Inleiding

het nieuwe thebe [Over G. Achterberg, 'Thebe', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1984 (8e dr.), p. 257-298]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Kentering, feb 1966]. [Hier gedateerd maart 1964].
p. 31-43

rapsodomantie [Over: J.H. Leopold, 'Oinou hena stalagmon', in: J.H. Leopold, Verzameld werk dl. 1. Verzen. Fragmenten. Rotterdam (enz.), 1951, p. 115-119]. [Gedateerd juni 1966].
p. 45-58.

bikini

een wilde jacht [Over: S. Vestdijk]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Gelijk de wilde jacht', Maatstaf, mei 1964].
p. 61-72.

de heilige optekening [Over: Harry Mulisch, Italo Calvino]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, juni 1965]. [Hier gedateerd Bikini 1 april 1964].
p. 75-88.

het daghet [Over: Simon Vinkenoog, Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte, Amsterdam, 1965]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Long long live love', in: Kentering, okt 1965]. [Hier gedateerd oktober 1965].
p. 91-102.

een heksensabbat [Over: S. Vestdijk]. [Gecorrigeerde herdruk van 'De wegen der ondergang III: Guldenboek', in: Maatstaf, mrt 1965]. [Hier gedateerd januari 1965].
p. 105-116.

van letter tot letter [Over: Lucebert, 'Ontaarde prins', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 98]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: De Gids, nov 1965]. [Hier gedateerd mei 1965].
p. 119-128.

de daden van het licht [Over: Lucebert]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: De Gids, dec 1965]. [Hier gedateerd mei 1965].
p. 131-148.

de nieuwe poëtika

Lichamelijke taal [Over: Lucebert]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Labirinteek I: Lichamelijke taal', in: Raam, nov 1966]. [Hier gedateerd oktober 1966].
p. 151-160. Inleiding

De nieuwe school der poëzie [Over: Lucebert, 'De dieren der democratie 9. De spiegel draait haar raad', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 122]. [Gedateerd oktober 1966].
p. 163-189. Inleiding

boekomslag

3. De zevensprong.

Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot. [Met een tekst over het boek door de schrijver op de achterzijde van het omslag]. Omslagontwerp Herman Dommisse (met gebruikmaking van een reproduktie uit Herber Silberer, Probleme der Mystik und iher Symbolik, Wenen, Leipzig, 1914), typografie Peter Renard. Portretfoto (van R.A. Cornets de Groot door) Rudie van der Waard (op de achterzijde van het omslag).
Literaire Documenten Serie 8. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1967 (september), 216 blz., oplage 3230, 12,5 x 20 cm. Printversie van het gehele werk

Inhoud

Chemisch reinigen[Over: Jacob van Maerlant, De roman van Torec, uitg. met inl., aant. en bibliographie door A.Th.W. Bellemans, 2e uitg., Amsterdam (enz.), 1948].
p. 9-22.

Het water van de zon [Over: Herman Gorter, 'Mei. Een gedicht', in: Herman Gorter, Verzameld Werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: De Gids, mrt 1967].
p. 23-36.

Denkbare tautomerie [Over: W.F. Hermans, De God Denkbaar Denkbaar de God, Amsterdam, 1956].
p. 37-86.

Een proeve van Hineininterpretierung [Over: Lucebert, 'hu we wie', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 154].
p. 87-123.

Witboek [Over: Harry Mulisch, 'Het zwarte licht. Kleine roman', Amsterdam, 1956]. [Gecorrigeerde herdruk van 'De wegen der ondergang II: Witboek', in: Maatstaf, feb 1965].
p. 124-149.

De zon van Zen [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, Rotterdam, 1964]. [Gecorrigeerde herdruk van 'De roos van zen', in: Maatstaf, sept 1965].
p. 150-175.

De zevensprong [Over: Jan van der Noot, Lofsang van Brabant, Zwolle, 1958].
p. 177-213. Inleiding

boekomslag

4. Poezie is kinderspel

[Bloemlezing samengesteld door R.A. Cornets de Groot]. [Met een tekst over het boek door de samensteller, voorin, en met een bronvermelding in de Inhoud achterin]. De beknopte literatuuropgave op p. 194 is samengesteld door Lucebert en R.A. Cornets de Groot. Lucebert maakte voor (de voorzijde van) het omslag en voor de drie onderafdelingen van de tekst zelf de (4) tekeningen. Omslag en (boek)verzorging Pieter van Delft.
Ooievaar 247/248. Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, 1968 (juni), 200 blz., oplage 10.000, 10,5 x 17,5 cm.

Inhoud

Aan de leraar [Inleiding door R.A. Cornets de Groot].
p. 5-8.

Wie dit leest... [Inleiding door R.A. Cornets de Groot, bestemd voor de leerling].
p. 9-22.

Spelregels [Overzicht van formele aspekten van Luceberts poëzie, door R.A. Cornets de Groot].
p. 23-46.

Licht waartegen het lied [Slotbeschouwing].
p. 47-49.

Jaartallenlijst [Samengesteld uit een bandrecorderinterview met Lucebert op 11 oktober 1967, en door de dichter geautoriseerd].
p. 51-56.

Tegen het gekanoniseerde. Hekeldichten [Gedichten door Lucebert].
p. 57-92.

De jungle van woorden. Groteske poëzie [Gedichten door Lucebert].
p. 93-130.

Poëzie is kinderspel. Het fantastikon. [Gedichten door Lucebert].
p. 131-192.

boekomslag

5.Labirinteek

Opstellen over: Guido Gezelle, A.C.W. Staring, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot, Anthonie Donker, Herman Gorter, M. Nijhoff, Remco Campert, Cornelis Crul, Gerrit Achterberg. [Met een tekst over het boek, Labirinteek, gevolgd door vier opstellen over Gerrit Achterberg, door R.A. Cornets de Groot voorin en met een Lijst van afbeeldingen achterin]. [Met 14 afbeeldingen]. Omslag en (boek)verzorging Pieter van Delft.
Bert Bakker/Daamen NV, Den Haag, zomer (23 juli) 1968, 192 blz., oplage 2000, 13 x 19,5 cm.

Inhoud

Labirinteek

Een hibridies geschrift [Over: Guido Gezelle, 'Kerkhofblommen', in: Laatste tekst van Kerkhofblommen, verz. en van inl. en aant. voorzien door J.J.M. Westenbroek, Kapellen, 1964]. [Gecorrigeerde herdruk van Labyrinteek III: Een hybridisch geschrift, in: Raam, mrt 1967]. [Hierbij: Guido Gezelle, Bezoek bij 't graf, p. 9-11].
p. 8-19.

Een opregt gemoed / fragment [Over: A.C.W. Staring, 'De Israëlitische looverhut', in: A.C.W. Staring, Gedichten, Amsterdam, 1940, p. 164-165. Ook op p. 21-22 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, okt 1966].
p. 20-30.

Prinses onder de heksen [Over: Jan G. Elburg, 'Heks heks', in: Jan G. Elburg, Gedichten 1950-1975, Amsterdam, 1975, p. 103. Ook op p. 33 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, mrt 1968].
p. 32-40.

Het mirakels orakel [Over: Lucebert, 'Het orakel van monte carlo', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 118-119. Ook op p. 43-44 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, aug 1967].
p. 45-63.

Idealist door gedrag [Over: Willem Elsschot, Verzen, Amsterdam , 2004]. [Hierbij: Willem Elsschot, 'Bij het doodsbed van een kind', p. 65, en 'De klacht van den oude', p. 66-67]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, mei 1966].
p. 68-73.

Het daglicht van de nacht [Over: Anthonie Donker, 'Davos', in: Anthonie Donker, Kruistochten, Utrecht, 1929, p. 47-48. Ook op p. 75-76 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Labyrinteek II: Het daglicht van de nacht', in: Raam, dec 1966].
p. 77-81.

Balders zelfkick [Over: Herman Gorter, 'Ik zat eens heel alleen te spelen', in: Herman Gorter, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, 1978, p. 104-105. Ook op p. 83-84 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Balders zelf-kick', in: Maatstaf, dec 1966].
p. 85-93.

Awater op dood spoor [Over: M. Nijhoff, 'Awater', in: M. Nijhoff, Verzameld werk, dl. 1 (gedichten), Amsterdam, 1982, p. 214-224]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, jan-feb 1968].
p. 95-108.

Een quiz [Over: Remco Campert, 'Lullaby for a bebop baby', in: Remco Campert, Vogels vliegen toch, Amsterdam, 1951, p. 8, ook bij dit essay, p. 111, en Rudy Kousbroek, Begrafenis van een keerkring, Amsterdam, 1953].
p. 110-123.

Een nieuwe Ikaros [Over: Cornelis Crul, 'Cluchte van eenen dronckaert', in: Cornelis Crul, Heynken de Luyere en andere gedichten, uitg. door C. Kruyskamp, Amsterdam (enz.), 1950. Vs. 100-196 ook bij dit essay, p. 125-127]. Inleiding
p. 124-135.

Vier opstellen over Gerrit Achterberg

Het afwijkend sonnet bij Gerrit Achterberg [Over: G. Achterberg, sonnet].
p. 138-147.

Een dubbelesseej bij Achterbergs Dwingelo [Over: G. Achterberg, 'Dwingelo', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 879. Ook bij dit essay, p. 149].
p. 148-155.

Formules [Over: G. Achterberg]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Labirinteek 4: Formules', in: Raam, sept 1967].
p. 156-166.

Besproken plaats [Over: G. Achterberg, E.J. Potgieter].
p. 169-191.

titelpagina

6. Een wijze van lev/zen

Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin. [Met een Nawoord en Aantekeningen, beide door de schrijver, achterin]. Met een originele houtsnede door Hanns H. Heidenheim, (voorin), en een illustratie in de tekst (het begin van de Julia door Rhijnvis Feith verbeeld in een strip) door Faber Heeresma. [Met voorts 3 afbeeldingen en met een foto van R.A. Cornets de Groot in gezelschap van een fotomodel door Hendrik Jan Koldewey op de titelpagina en op de voorzijde van het omslag]. [Over: literaire kritiek, Rhijnvis Feith, H.K. Poot, A.L. Sötemann]. [Eerder, met coupures, in: Komma, 4e jrg., nr. 2 (feb 1968), p. 8-49]. [Opgenomen, maar zonder Aantekeningen, in: R.A. Cornets de Groot, Contraterrein, Den Haag, Rotterdam, 1971, p. 67-104].
Mouette Press, Oxford, juli (mei) 1969, Nawoord gedateerd Zonnewende 1968, 36 blz., oplage 333, waarvan 12 gebonden, genummerd I-XII, en 26 aangeduid door de letters A-Z, 13,5 x 21,5cm. Printversie van het gehele werk
Inleiding

boekomslag

7. Contraterrein

Opstellen over Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk e.a. [Met een inleiding door de schrijver en met Errata op een inlegvel]. [Met het begin van de Julia door Rhijnvis Feith verbeeld in een strip door Faber Heeresma en een andere afbeelding]. Omslag ontwerp Niek Wensing. [Met een portretfoto van R.A. Cornets de Groot door Cor Stutvoet op de achterzijde van het omslag].
Nieuwe Nijgh Boeken, 37. Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, Rotterdam, 1971, inleiding gedateerd 26 april '70, 160 blz., 13,5 x 20 cm., los blad 13,5 x 10 cm.

Inhoud

Contraterrein

Contraterrein [Voorwoord, gedateerd Den Haag, 26 april '70].
p. 9-11.

Ziel en wereld

Het oude licht en het nieuwe geluid [Over: Herman Gorter, 'Mei. Een gedicht', in: Herman Gorter, Verzameld werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948, en H.K. Poot, 'Mei', in: H.K. Poot, Vervolg der gedichten, Delft, 1735, p. 86-92]. [Gedateerd Den Haag, juli 1968].
p. 15-19.

Een epicurische Robespierre [Over: W.F. Hermans, Een wonderkind of een total loss, Amsterdam, 1967]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Yang, nov 1968].
p. 20-22.

Een queeste

Achterberg als hermetist [Over: G. Achterberg, 'Spel van de wilde jacht', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 863-919]. [Gedateerd Den Haag, januari '69].
p. 25-40.

De Maria-metafoor in 'Een alpenroman' en de devotie van het hart [Over: S. Vestdijk, Een alpenroman, Amsterdam, 1961]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, juni 1968]. [Gedateerd januari '68].
p. 41-55.

Het impressionistische hart [Over: impressionistische poëzie van achtereenvolgens Kloos, Van Eeden, Perk, Gorter, Van Looy, Verwey]. [Gedateerd Den Haag, januari 1970].
p. 56-66.

Een wijze van lev/zen [Over: literaire kritiek, Rhijnvis Feith, H.K. Poot, A.L. Sötemann]. [Gecorrigeerde herdruk van de afzonderlijke uitgave, Moutte Press, Oxford, 1969, maar zonder de Aantekeningen]. [Met een tekening door Faber Heeresma op p. 85]. [Gedateerd Zonnewende 1968].
p. 67-104. Inleiding

Notities bij het werk van Harry Mulisch

Notities bij werk van Harry Mulisch I [Over: Harry Mulisch, 'Zelfportret met tulband', in: Voer voor psychologen, Amsterdam, 1961, p. 89-231].
p. 107-115. Inleiding

Notities bij werk van Harry Mulisch II [Over: Harry Mulisch, Het stenen bruidsbed, Amsterdam, 1959]. [Gedateerd Den Haag, januari '67].
p. 116-129.

Notities bij werk van Harry Mulisch III [Over: Harry Mulisch]. [Bewerking van 'Apokrief en kanoniek (1). Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch', in: Kentering, feb 1968].
p. 130-136.

Notities bij werk van Harry Mulisch IV [Over: Harry Mulisch, de 'Tegenaarde']. [Ingrijpende bewerking van 'Aprokief [sic] en kanoniek (2). Een veelvuldig essay over het werk van Harry Mulisch', in: Kentering, juli 1968].
p. 137-141.

Notities bij werk van Harry Mulisch V [Over: Harry Mulisch, 'Oneindelijke aankomst', en 'Chantage op het leven', in: Harry Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 95-124, 59-93].
p. 142-146.

Notities bij werk van Harry Mulisch VI [Over: Harry Mulisch, 'elementaire beweging'].
p. 147-150.

Notities bij werk van Harry Mulisch VII [Over: Harry Mulisch, 'elementaire beweging'].
p. 151-153.

Notities bij werk van Harry Mulisch VIII [Over: Harry Mulisch, tweelingenmotief, Laurel & Hardy].
p. 154-156. Inleiding

Notities bij werk van Harry Mulisch IX [Over: Harry Mulisch, 'Keuring', in: Harry Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 125-174]. [Gedateerd Den Haag, herfst '70].
p. 157-160.

boekomslag
8. Vestdijk op de weegschaal [Bloemlezing met inleidingen]. [Met een bronvermelding in de Inhoud en een Verantwoording door R.A. Cornets de Groot voorin, met een Lijst van illustraties achterin, en met een aanbevelende tekst van Martien J.G. de Jong en bio-bibliografische gegevens van R.A. Cornets de Groot op de achterzijde van het omslag]. [Met vijf afbeeldingen, waarvan éen tevens op de voorzijde van het omslag, en met een portretfoto van R.A. Cornets de Groot door Cor Stutvoet op de achterzijde van het omslag]. Omslagontwerp: Julius de Goede. [In een gedeelte van de oplage van deze uitgave, de schooleditie genoemd, is een Werkboekje door R.A. Cornets de Groot los toegevoegd].
Literaire Verkenningen, Vierde tijdvak. A.W. Sijthoff, Leiden, 1972, 100 blz., 14,5 x 22 cm. Werkboekje 12 blz., 14,5 x 22 cm.

Inhoud

Inleidingen en teksten

Tussen stoommachine en computer [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid]. [Hierbij: S. Vestdijk, Het veer, (uit: De dood betrapt, 1935), p. 13-24].
p. 10-24.

Persoonlijkheid als maat der dingen [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid, Forum, mythe]. [Hierbij: S. Vestdijk, Over het Lied van de dwaze bijen, (uit: De glanzende kiemcel, 1950), p. 29-30, en Tussen ik en menigte, (uit: Muiterij tegen het etmaal 2, 1966), p. 31-32].
p. 25-32.

Het aansprakelijk individualisme [Over: S. Vestdijk, individualisme, collectivisme]. [Hierbij: S. Vestdijk, Historische contingentie, (uit: Essays in duodecimo, 1952), p. 39-43].
p. 33-43.

Verweys idee en Vestdijks poëzie [Over: S. Vestdijk, Albert Verwey]. [Hierbij: Sonnetten uit "Madonna met de valken" (sonnetten CXIX t/m CXXIII, opgenomen in: Gestelsche liederen, 1949), p. 48-50].
p. 44-50.

Een kwestie van accenten [Over: S. Vestdijk, 'mystisch-introspectieve type']. [Hierbij: S. Vestdijk, Hercules (eerste hoofdstuk uit: De dokter en het lichte meisje, 1951), p. 53-56].
p. 51-56.

De mythe in actie [Over: S. Vestdijk, mythe]. [Hierbij vier fragmenten uit S. Vestdijk, De dokter en het lichte meisje, 1951, achtereenvolgens: De sprong van de rotspunt, p. 59-63; Het rijk van het midden, p. 63-71; Ik verdedig het midden en mijn eer, p. 71-79 en Een bezoek, p. 79-82].
p. 57-82.

Vestdijk op de weegschaal [Slotbeschouwing. Over: S. Vestdijk, 'weegschaal'-motief].
p. 83-86.

Bio-bibliografische afdeling

Beknopte biografische gegevens
p. 88-90.

Synthetisch overzicht [Over: S. Vestdijk, thema's].
p. 91-96.

Voornaamste werken en literatuur
p. 97-99

boekomslag

9. Intieme optiek

Een feuilletonessay. [Met een Voorwoord door de schrijver en met een register Bladwijzer achterin]. [Met een 15 maal voorkomend vignet en een tekening, beide door Niek Wensing]. Verzorging en omslag Niek Wensing. (Portret)foto (van Cornets de Groot door) Cor Stutvoet (op de achterzijde van het omslag).
Nieuwe Nijgh Boeken, 52. Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, Rotterdam, 1973, gedateerd Den Haag, 20 oktober 1971, Voorwoord gedateerd Den Haag, 2 november 1971, 140 blz., 13 x 20 cm. Printversie van het gehele werk.

Inhoud

Geen titels. Bewerkingen van:

Intieme optiek 1 [Over: literaire kritiek]. [In: Soma, dec 1970].
p. 9-11. Inleiding

Intieme optiek 3 + 4 [Over: literaire kritiek]. [In: Soma, mrt-apr 1971].
p. 17-19; p. 31-33; p. 12-17. Inleiding

Reading blo(c)k [Over: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968. N.a.v. W. Blok, 'Boekbeoordelingen', in: Nieuwe Taalgids, 62e jrg., nr. 2 (feb 1970), p. 142-146]. [In: Maatstaf, nov 1970].
p. 19-29. Inleiding

Intieme optiek II [Over: literaire kritiek]. [In: Soma, jan-feb 1971].
p. 33-38.

Een schemermens in meditatie [Over: metaforen]. [In: Werken van nu, dl. 4, Brussel, Den Haag, voorjaar 1969].
p. 39-46.

Vestdijk op de weegschaal [Een 'kalender ' bij Vestdijks werk]. [In: Raam, dec 1971].
p. 47-70. Inleiding

Intieme optiek 5 [Over: S. Vestdijk, A. Roland Holst]. [In: Soma, nr. 15-16 (mei-juni 1971), p. 45-47.
p. 71-75

Fata Banana [Over: Lucebert, 'Fata Banana']. [In: De Syllabus, aug 1971].
p. 77-81

Nonnenwerk is monnikenwerk [Over: Beatrijs, Poketino, Zellik 1986 (ed. Jozef D. Janssens)]. [In: Vlaamse Gids, dec 1971].
p. 81-99. Inleiding

Intieme optiek 6 [Over: J.H. Donner, 'Mulisch, naar ik veronderstel', Amsterdam, 1971]. [In: Soma, sept 1971].
p. 107-114. Inleiding

Het zonnestelsel van Mulisch [Over: Harry Mulisch]. [In: Elseviers literair supplement, 21 aug 1971].
p. 114-126. Inleiding

Intieme optiek 7 [Over: literaire kritiek]. [In: Soma, jan-feb 1972].
p. 131-137. Inleiding

boekomslag

10. De kunst van het falen.

[Met bliografische gegevens over Cornets de Groot voorin, en een Inhoud en Bladwijzer achterin]. [Met een tekst over het boek door de schrijver op de achterzijde van het omslag]. Omslag: Jack Prince.
Uitgeverij Bzztôh, 's Gravenhage, oktober 1978, gedateerd Leiden, juli/augustus 1977, 128 blz., 13 x 20 cm.

Inhoud

Inleidend [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: A. Roland Holst, Vestdijk, mythologie bij Vestdijk, het belang van de astrologie, Mulisch, troubadours en Katharen, Luceberts vallende engel].
p. 5-31.

Over Gresshoff en Elsschot [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Forum, voor- en nawerk in Elsschots boeken, anekdotische poëzie, Forumpropaganda]. [Bewerking van 'Buiten het boekje' op p. 38-41, in: Bzzlletin, apr 1977].
p. 33-46.

Over Den Haag en Rodenko [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Rodenko, Maatstaf, Steinberg, Roëde, Stols].
p. 46-55.

Over het schrijven als levensproces [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Mulisch, Axel, Donner, Jan Steen, Heere Heeresma, de geboorte van de nozem, Een dagje naar het strand, hip hip hip voor de antikrist, Han de Wit, Jan Arends, Lente/Herfst, de koude oorlog, Jan G. Elburgs willen, Jan Molitor, zijn poëzie dell 'arte, zijn verso-kunst, Vestdijks Ierse nachten, het autonome woord, het dolgedraaide woord]. [Bewerking op p. 56-73 van 'Kannibalen & krokodillen of historische kontingentie in de praktijk', in: Bzzlletin, sept 1977; bewerking op p. 95-107 van 'De ontbladerde boom moet ook nog om', in: Bzzlletin, sept 1977].
p. 56-125.

boekomslag

11. Met de gnostische lamp.

Krimi-essay over de dichtkunst van Lucebert. [Met een Bijlage en Noten, beide door de schrijver, achterin]. Omslag: Jack Prince.
Uitgeverij Bzztôh, 's Gravenhage, februari 1979, gedateerd Leiden, mei/augustus 1978, 188 blz., 12,5 x 20 cm.

Inhoud

I Signalement

1 De eerste verdachte [Over: Lucebert, 'Op het gors', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 389, en Herman Gorter, 'Lucifer (fragment)', in: Herman Gorter, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, 1978, p. 23-41].
p. 9-19.

2 Een voorgeschiedenis onder de loep [Over: Lucebert in de jaren '47- '48, gnosticisme].
p. 20-25.

3 Handlangers en slachtoffers [Over: Lilith, Lucebert, Bert Schierbeek, Marcellus Emants]. [Gedeeltelijke bewerking van 'Wie is Lilith?', in: Bzzlletin, sept 1978].
p. 26-32.

4 Persoonsverwisselingen [Over: Bert Schierbeek, 'Het boek Ik', Amsterdam, 1951, en Lucebert en Bert Schierbeek, 'Chambre-antichambre', Den Haag, 1978]. [Gedeeltelijke bewerking van 'Wie is Lilith?', in: Bzzlletin, sept 1978].
p. 33-38.

5 Constructietekening van Lilith [Over: Lucebert, Lilith]. [Gedeeltelijke bewerking van 'Wie is Lilith?', in: Bzzlletin, sept 1978].
p. 39-51.

6 Nieuwe verdachten [Over: Lilith, Lucebert, Heinrich Heine, Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot, Goethe].
p. 52-58.

7 Verdenking, vrijspraak, nieuwe verdenking [Over: Lucebert, orfuis, poëziekritiek].
p. 59-64.

8 Roosje Waas vs. Henk Been [Over: Lucebert, 'Voorwoord voor val voor vliegengod', in: Lucebert, 'Verzamelde gedichten', Amsterdam, 2002, p. 297-307].
p. 65-70.

9 Het milieu van de meesterkraker [Over: Lucebert. Algemene beschouwing].
p. 71-87. Inleiding

II Bewijsmateriaal en aanwijzingen

10 De gnostische lamp [Ondertitel: Gnostische leer en taal].
p. 91-96.

11 Explosieven [Ondertitel: Verstechnische beschouwingen].
p. 97-131. Inleiding

12 De thermische lans [Ondertitel: Tekstverklaring van Luceberts bijdragen aan Chambre-antichambre].
p. 132-145.

III Opsporing en aanhouding verzocht

13 Een paar nooit opgehelderde inbraken [Over: Lucebert, '9000 jakhalzen zwemmen naar boston' (in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 426-427) 'er is alles in de wereld' (idem, p. 65), 'het licht is dichter dan' (p. 41), 'seizoen' (p. 187), 'de amsterdamse school' (p. 150-151), 'het vlees is woord geworden' (p. 24), 'de slaap zijn schaduw' (p. 123)].
p. 149-172.

Bijlage [Een overzicht van hoofdstuk 3 uit Bert Schierbeek, Het boek ik, 1e druk (1951)]. [Gevolgd door Noten, p. 178-186].
p. 175-186.

boekomslag

12. Striptease

Een anti-essay. [Met een Voorwoord door de schrijver en een Inhoud achterin]. [Met een tekst over het boek door de schrijver op de voor- en achterzijde van het omslag]. Omslag naar het schilderij 'Stars ' door Maxfield Parrisch.
Nijgh & Van Ditmar 's paperbacks nr. 244. Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, 1980, Voorwoord gedateerd Leiden, februari 1977, 144 blz., 13 x 20 cm. Printversie van het gehele werk.

Inhoud

Voorwoord [Over: Lilith, striptease].
p. 5-6.

Striptease

18/1 [Autobiografisch].
p. 8-9. Inleiding

25/1 [Over: 'Lanseloet van Denemerken'].
p. 10-13.

3/2 [Autobiografisch].
p. 14-17. Inleiding

9/2 [Autobiografisch].
p. 18-20. Inleiding

Girl picture album foldout [Over: G. Achterberg, 'Zestien', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.)]. [Drieledig essay, achtereenvolgens: 'I. Pin up', 'II. Een zoete meid ' en 'III. Over de compositie van zestien '. Bewerking op p. 21-27 van 'Girl Picture Album, Foldout', in: Raam, mei 1973; bewerking op p. 27-32 van 'Een zoete meid', in: Raam, mrt 1974].
p. 21-42.

18/2 [Over: Beatrijs, Poketino, Zellik 1986 (ed. Jozef D. Janssens), Harry Mulisch, 'Het zwarte licht. Kleine roman', Amsterdam, 1957, en S. Vestdijk, 'De verdwenen horlogemaker', in: S. Vestdijk, 'Verzamelde verhalen', Amsterdam, 1976, p. 277-303]. [Vanaf p. 47, r. 4, gedeeltelijke bewerking van 'Motieven voor tijdschrijvers', in: Raam, juli 1974].
p. 43-55.

20/2 [Autobiografisch].
p. 56-57. Inleiding

21/2 [Autobiografisch].
p. 58-59. Inleiding

22/2 [Over: Slauerhoff, Heine].
p. 60-63.

22/3 [Over: S. Vestdijk, 'Het veer', in: S. Vestdijk, 'Verzamelde verhalen', Amsterdam, 1976, p. 35-48]. [Bewerking van 'Vestdijks novelle "Het veer" en de astrologie', in: Med. -Bl. Vestdijkkring, mei 1972].
p. 64-69.

28/3 [Over: Piet Paaltjens, 'Immortellen', in: Piet Paaltjens, 'Snikken en grimlachjes', Schiedam, 1867, p. 5-22]. [Gedeeltelijke gecorrigeerde herdruk van 'Piet Paaltjens', in: Maatstaf, nov 1972].
p. 70-74.

1/4 [Over: Piet Paaltjens, 'Tijgerlelies', in: Piet Paaltjens, 'Snikken en grimlachjes', Schiedam, 1867, p. 23-32]. [Gedeeltelijke gecorrigeerde herdruk van 'Piet Paaltjens', in: Maatstaf, nov 1972].
p. 75-76.

2/4 [Autobiografisch].
p. 77-79. Inleiding

10/4 [Over: Lucebert].
p. 80-81.

14/4 [Autobiografisch].
p. 82-83. Inleiding

Sybille [Filmscenario. Over: W.F. Hermans, 'Een wonderkind of een total loss', Amsterdam, 1967]. [Gedateerd Den Haag, juni '72].
p. 84-92.

Bijlagen

Poessie-poëzij [Over: Potgieter, 'Klagt en troost. Aan een meisje', in: E.J. Potgieter, 'Werken X. Poëzy 1827-1874', 4e druk, Haarlem, 1886, p. 15-19. Ook op p. 101-104 van dit boek]. [Vierledig essay, achtereenvolgens: 'De jonge grijsaard', 'Het meisje ' en 'Het mechaniek']. [Vanaf p. 99, r. 5 v.o. en met uitzondering van '1975. Het jaar van de vrouw ' gedeeltelijke bewerking van 'Poessie-Poezy', in: Raam, jan 1974].
p. 93-108.

1975. Het jaar van de vrouw [Over: literaire kritiek].
p. 105.

Vestdijks poëziekritiek en de persoonlijkheid als norm [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid]. [Bewerking van 'Vestdijks poëziekritiek', in: Vestdijkkroniek, juni 1977].
p. 109-128.

De artistieke opbouw van Vestdijks romans [Trefw: astrologie] [Ingekorte herdruk; eerder in: De Gids, okt 1962].
p. 129-136. Inleiding

Marcel Janssens, Een feuilletonessay van Cornets de Groot [Over: Cornets de Groot, Intieme optiek, Den Haag, Rotterdam, 1973]. [Eerder in: Dietsche Warande & Belfort, 119e jrg., nr. 1 (jan 1974), p. 54-60].
p. 137-143.

boekomslag

13. Ladders in de leegte

Essays; hoe komt de schrijver aan zijn woorden? [Met een Inhoudsopgave, voorin, en met citaten uit recensies van eerder werk van Cornets de Groot op de achterzijde van het omslag]. Omslagverzorging Kees van der Hoeven.
Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, 1981, 232 blz., 13 x 20 cm.

Inhoud

Met andermans veer [Over: plagiaat, Van Moerkerken, Speenhoff]. [Bewerking van 'Met andermans veer I. Dief van de volksmond', in: Raam, nov-dec 1969].
p. 7-15. Inleiding

Plagiaat, een beroepsdeformatie? [Over: plagiaat]. [Bewerking van 'Met andermans veer II. De vaderloze creator', in: Raam, mrt 1970].
p. 16-22.

Verduistering van bronnen [Over: Harry Mulisch, Nietzsche]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Met andermans veer III. De tyrannie verdrijven', in: Raam, aug-sept 1970].
p. 23-34.

Een onopvallende Uebermensch [Over: Harry Mulisch, 'Wat gebeurde er met sergeant Massuro? ' in: Harry Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 455-478].
p. 35-40.

Penelope's einde in zicht [Over: S. Vestdijk, Van Looy]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Met andermans veer IV. De moeder van een moeder', in: Raam, nov 1970].
p. 41-46.

Hendrik Cramers verhaal [Over: S. Vestdijk, 'Ierse nachten', Den Haag, Rotterdam, 1946, en 'De vijf roeiers', Den Haag, Rotterdam, 1951].
p. 47-56.

Rilke, Rilke, Rilke! [Over: R.M. Rilke, Harry Mulisch, Lucebert, Slauerhoff]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Rilke! Rilke! Rilke!', in: Nieuw Vlaams tijdschrift, jan-feb 1980].
p. 57-82. Inleiding

Contact, of de herkenning van het eigene in de ander [Over: Lucebert, Slauerhoff, Po Tsju I]. [Bewerking van 'Met andermans veer II (sic: VII). Schakels naar een topos', in: Raam, feb-mrt 1971].
p. 83-87.

Daar rijdt een koffiebroodje door de straat! [Over: W.F. Hermans]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Daar rijdt een koffiebroodje door de stad', in: Vlaamse Gids, sept-okt 1978].
p. 88-91.

Een fase tussen de 18e en de 19e eeuw [Over: A.C.W. Staring].
p. 92-100.

Van Windsels bevrijd [Over: neoromantiek, romantiek, Van Alphen, Potgieter, Hanlo]. [Bewerking van 'Van windsels bevrijd', in: De Gids, sept 1974].
p. 101-112.

Marx, drank en die lekkere muze [Over: Jan G. Elburg]. [Bewerking van 'Marx, drank en veel te veel muzen', in: Bzzlletin, feb 1976].
p. 113-133.

Op zoek naar het midden [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, 1964]. [Eerder in: Was ik er ooit eerder?, Den Haag, 1980].
p. 134-158.

Een ladder in de leegte [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiden, 1979]. [Gedateerd Leiden, 17 december '79].
Vierledig essay, achtereenvolgens:
Ontoereikendheid van de close reading
p. 159-182.
Een voorbeschouwing
p. 183-208.
Een discussie over het begrip lichamelijke taal
p. 209-217.
Foutenanalyse
p. 218-225.

boekomslag

14. Liefde, wat heet!

Roman. [Onder pseudoniem Simon Lucard]. [Met een mededeling door de schrijver op p. 4 en een Inhoudsopgave, voorin, en met een tekst over het boek door de schrijver op de achterzijde van het omslag]. Foto omslag van L. op den Akker door Maarten Schets. Ontwerp omslag en typografie Harm Meijer.
Uitgeverij De Prom, Baarn, z.j. (september 1983), 136 blz., 12 x 20,5 cm. Printversie van het gehele werk

Inhoud

1. Gelijkenissen
2. Een openbaring
3. Polaroid
4. Een klein meisje
5. Lof van de zweep
6. Hedendaagse kunst
7. Achsenzeit
8. Synchroniteiten
9. Dallas in de achttiende eeuw
10. Meesters
11. Surrogaten
12. Goeroe
13. Amour anarchie
14. Stardust memories
15. Kerels zat
16. Het vaderhuis
17. Athene
18. Een pelgrimstocht
19. Ontaarde dromen
20. Hoerengeluk
21. Een adembenemend portret

boekomslag

15. Tropische jaren

Roman. [Met Aantekeningen op p. 137-140, en een tekst over het boek door de schrijver op de achterzijde van het omslag]. Foto (van Cornets de Groot op de achterzijde van het omslag door) K. Schumacher. Ontwerp omslag en typografie Harm Meijer.
Uitgeverij De Prom, Baarn, 1986 (maart), geschreven december 1983/ september 1985, 140 blz., 12 x 20,5 cm. Inleiding

Inhoud

Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk III
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk V
Hoofdstuk VI
Hoofdstuk VII
Hoofdstuk VIII
Hoofdstuk IX
Hoofdstuk X
Hoofdstuk XI
Hoofdstuk XII
Hoofdstuk XIII
Hoofdstuk XIV
Hoofdstuk XV
Hoofdstuk XVI
Hoofdstuk XVII
Hoofdstuk XVIII
Hoofdstuk XIX
Hoofdstuk XX
Een onvoltooide brief
Aantekeningen

boekomslag

16. De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes

[Met een Bibliografie achterin].
Dimensie, Leiden, 1990, gedateerd Leiden, 6 juni 1989, 80 blz., oplage 1000 (genummerd), 15 x 21 cm. Printversie van het gehele werk.

II. VERSPREID WERK

(Chronologisch op datum publicatie)

1. De artistieke opbouw van Vestdijks romans [Over: S. Vestdijk, astrologie]. [Bekort in: Striptease, p. 129-136].
De Gids, 125e jrg., nr. 8 (okt 1962), p. 219-231. Inleiding

2. Bikini [Over: Bikini, kosmische metafoor].
Randstad, nr. 5 (lente 1963), p. 145-171. Inleiding

3. Gelijk de wilde jacht [Over: S. Vestdijk]. [Herzien in: De open ruimte, p. 61-72: Een wilde jacht].
Maatstaf, 12e jrg., nr. 2 (mei 1964), p. 144-154.

4. Met en zonder zonnebril [Over: Heiman Dullaert].
Randstad, nr. 8 (winter 1964), p. 153-155.

5. De wegen der ondergang I: Domesdaybook [Over: A. Roland Holst, 'De twee planeten', in: A. Roland Holst, Verzameld werk dl. 1 (proza), Amsterdam, 1983, p. 371-394]. [Herzien in: De open ruimte, p. 17-28: Domesdaybook].
Maatstaf, 12e jrg., nr. 10 (jan 1965), p. 675-684.

6. De wegen der ondergang II: Witboek [Over: Harry Mulisch, 'Het zwarte licht. Kleine roman', Amsterdam, 1956]. [Herzien in: De zevensprong, p. 124-149: Witboek].
Maatstaf, 12e jrg., nr. 11 (feb 1965), p. 725-739.

7. De wegen der ondergang III: Guldenboek [Over: S. Vestdijk]. [Herzien in: De open ruimte, p. 105-116: Een heksensabbat].
Maatstaf, 12e jrg., nr. 12 (mrt 1965), p. 802-811.

8. Korrektie op Witboek [Over: Harry Mulisch, A. Roland Holst].
Maatstaf, 13e jrg., nr. 2 (mei 1965), p. 180-181.

9. De heilige optekening [Over: Harry Mulisch, Italo Calvino]. [Herzien in: De open ruimte, p. 75-88: De heilige optekening].
Maatstaf, 13e jrg., nr. 3 (juni 1965), p. 233-245.

10. De roos van Zen [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, Rotterdam, 1964]. [Herzien in: De zevensprong, p. 150-176: De zon van Zen].
Maatstaf, 13e jrg., nr. 6 (sept 1965), p. 415-432.

11. Vestdijks Mnemosyne in de bergen I [Over: S. Vestdijk, 'Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242]. [Herzien in: De chaos en de volheid, p. 9-48: Vestdijks Mnemosyne in de bergen 1].
Merlyn, 3e jrg., nr. 5 (sept 1965), p. 333-361.

12. Long long live love [Over: Simon Vinkenoog, Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte, Amsterdam, 1965]. [Herzien in: De open ruimte, p. 91-103: Het daghet].
Kentering, 7e jrg., nr. 1 (okt 1965), p. 9-12, 40-41.

13. Van letter tot letter [Over: Lucebert, 'Ontaarde prins', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 98. Ook in: De open ruimte, p. 122]. [Herzien in: De open ruimte, p. 119-128: Van letter tot letter].
De Gids, 128e jrg., nr. 9 (nov 1965), p. 285-288.

14. Vestdijks Mnemosyne in de bergen II
[Over: S. Vestdijk, 'Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242]. [Herzien in: De chaos en de volheid, p. 49-78: Vestdijks Mnemosyne in de bergen 2].
Merlyn, 3e jrg., nr. 6 (nov 1965), p. 436-456.

15. De daden van het licht [Over: Lucebert]. [Herzien in: De open ruimte, p. 131-148: De daden van het licht].
De Gids, 128e jrg., nr. 10 (dec 1965), p. 355-362.

16. Chemisch reinigen [Over: Jacob van Maerlant, De roman van Torec, uitg. met inl., aant. en bibliographie door A.Th.W. Bellemans, 2e uitg., Amsterdam (enz.), 1948]. [Herzien in: De zevensprong, p. 9-21: Chemisch reinigen].
Maatstaf, 13e jrg., nr. 10 (jan 1966), p. 693-701.

17. Het nieuwe Thebe [Over: G. Achterberg, 'Thebe', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 257-298]. [Herzien in: De open ruimte, p. 31-43: Het nieuwe Thebe]
Kentering, 7e jrg., nr. 3 (feb 1966) p. 43-48.

18. Idealist door gedrag [Over: Willem Elsschot, Verzen, Amsterdam, 2004]. [Herzien in: Labirinteek, p. 68-73: Idealist door gedrag].
Maatstaf, 14e jrg., nr. 2 (mei 1966), p. 160-166.

19. Een gors is een gors is geen gors is een gors [Over: Lucebert, 'Op het gors', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 389].
Raam, nr. 27 (sept 1966), p. 39-43.

20. Vestdijks de vijf roeiers [Over: S. Vestdijk, De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951]. [Herzien in: De chaos en de volheid, p. 126-153: De vijf roeiers].
Raam, nr. 28 (okt 1966), p. 7-29.

21. Een opregt gemoed / fragment [Over: A.C.W. Staring, 'De Israëlitische looverhut', in: A.C.W. Staring, Gedichten, Amsterdam, 1940, p. 164-165. Ook in: Labirinteek, p. 21-22]. [Herzien in: Labirinteek, p. 23-30: Een opregt gemoed / fragment].
Maatstaf, 14e jrg., nr. 7 (okt 1966), p. 555-566.

22. Labirinteek I: Lichamelijke taal [Over: Lucebert]. [Herzien in: De open ruimte, p. 151-160: Lichamelijke taal].
Raam, nr. 29 (nov 1966), p. 27-34.

23. Labyrinteek II: Het daglicht van de nacht [Over: Anthonie Donker, 'Davos', in: Anthonie Donker, Kruistochten, Utrecht, 1929, p. 47-48. Ook in: Labirinteek, p. 75-76]. [Opgenomen in: Labirinteek, p. 77-81: Het daglicht van de nacht].
Raam, nr. 30 (dec 1966), p. 30-34.

24. Balders zelf-kick [Over: Herman Gorter, 'Ik zat eens heel alleen te spelen', in: Herman Gorter, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, 1978, p. 104-105]. [Herzien in: Labirinteek, p. 85-93: Balders zelfkick].
Maatstaf, 14e jrg., nr. 9 (dec 1966), p. 726-737.

25. Over een bekend gedicht [Over: Herman van den Bergh, 'Nocturne', in: Herman van den Bergh, De boog, Zeist, 1917, p. 52].
Raam, nr. 32 (feb 1967), p. 39-45.

26. Misverstand rond Harry Mulisch [Over: Harry Mulisch].
Podium, 21e jrg., nr. 1 (jan-feb 1967), p. 33.

27. Labyrinteek III: Een hybridisch geschrift [Over: Guido Gezelle, 'Kerkhofblommen', in: Laatste tekst van Kerkhofblommen, verz. en van inl. en aant. voorzien door J.J.M. Westenbroek, Kapellen, 1964]. [Herzien in: Labirinteek, p. 13-19: Een hibridies geschrift].
Raam, nr. 33, (mrt 1967), p. 51-57.

28. Een schrijver mée als tegenschrijver over een schepper mée als tegenschepper [Over: R.A. Cornets de Groot, De chaos en de volheid, Den Haag, 1966. N.a.v. S. Vestdijk, Schema en ideologie, in: Maatstaf, 14e jrg., nr. 12 (mrt 1967), p. 1013-1031].
Maatstaf, 14e jrg., nr. 12 (mrt 1967), p. 1033-1038.

29. Het water van de zon [Over: Herman Gorter, 'Mei. Een gedicht', in: Herman Gorter, Verzameld Werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948]. [Opgenomen in: De zevensprong, p. 23-36: Het water van de zon].
De Gids, 130e jrg., nr. 3 (mrt 1967), p. 159-163.

30. Een onroman een bitterboek [Over: autobiografie, onderwijs, geschiedenis].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 3 (juni 1967), p. 143-161. Inleiding

31. Het mirakels orakel [Over: Lucebert, 'Het orakel van monte carlo', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 118-119. Ook in: Labirinteek, p. 43-44]. [Herdrukt in: 'Kritisch akkoord 1968', Brussel (enz.), p. 25-40]. [Herzien in: Labirinteek, p. 45-63: Het mirakels orakel].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 5 (aug 1967), p. 309-328.

32. Labirinteek 4: Formules. [Over: G. Achterberg]. [Herzien in: Labirinteek, p. 157-166: Formules].
Raam, nr. 39 (sept 1967), p. 79-87.

33. Knipselbureau [Over: R.A. Cornets de Groot, De chaos en de volheid, Den Haag, 1966. N.a.v. recensies door Jan Kolkhuis Tanke in De Nieuwe Linie en Carel Peeters in Het Parool]. [Gedateerd Aug.'67].
Kentering, 8e jrg., nr. 6 (nov-dec 1967), p. 5-8.

34. Een tussenhistoriese figuur [Over: A.C.W. Staring]. [Met prtn.].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 618-631.

35. Starings liriese poëzie [Didactische inleiding tot Starings poëzie]. [Herdrukt in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 47-52].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 632-639.

36. Awater op dood spoor [Over: M. Nijhoff, 'Awater', in: M. Nijhoff, Verzameld werk dl. 1, (gedichten), Amsterdam, 1982, p. 214-224]. [Herdrukt, in aangepaste spelling, in: Dirk Kroon (samenst.), Nooit zag ik Awater zo van nabij. Teksten omtrent Awater van Martinus Nijhoff, Den Haag, 1981, p. 184-193]. [Herzien in: Labirinteek, p. 95-108: Awater op dood spoor].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 674-688.

37. Een wijze van lev/zen [Over: literaire kritiek, Rhijnvis Feith, H.K. Poot, A.L. Sötemann]. [Met coupures]. [Als afzonderlijk werk bij Mouette Press, Oxford, 1969: Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin. Voorts in: Contraterrein, p. 67-104].
Komma, 4e jrg., nr. 2 (feb 1968), p. 8-49.

38. Apokrief en kanoniek (1). Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch [Over Harry Mulisch]. [Herzien in Contraterrein, p. 130-136: Notities bij werk van Harry Mulisch III].
Kentering, 9e jrg., nr. 1 (feb 1968), p. 17-22.

39. Een achttiende eeuws labyrint [Over: Rhijnvis Feith, Julia, Martinus Nijhoff, Den Haag 1982 (ed. J.J. Kloek en A.N. Paasman)]. [Met ill.]. [Tekst van uitzending voor de Radio Volksuniversiteit op 9 juni 1967, Hilversum 1, 19.30-20.00 uur].
De Syllabus, nr. 7 (feb 1968), p. 90-91.

40. Naschrift [bij Jacques Kruithof, 'A = A, maar B is géén b '. Over: R.A. Cornets de Groot, 'Formules', in: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968, p. 157-166].
Raam, nr. 42 (feb 1968), p. 64.

41. Prinses onder de heksen [Over: Jan G. Elburg, 'Heks heks', in: Jan G. Elburg, Gedichten 1950-1975, Amsterdam, 1975, p. 103. Ook in: Labirinteek, p. 33]. [Herzien in: Labirinteek, p. 34-40: Prinses onder de heksen].
Raam, nr. 43 (mrt 1968), p. 53-57.

42. Labirinteek - Sötemanspraat weerlegd [Over: G. Achterberg, 'Thebe', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, p. 257-298. N.a.v. A.L. Sötemann, 'Achtergronden bij enige critici', Nieuwe Taalgids, 61e jrg., nr. 2 (mrt 1968), p. 104-108].
Raam, nr. 44 (apr 1968), p. 53-56.

43. De Maria-metafoor in Een alpenroman en de devotie van het hart [Over: S. Vestdijk, Een alpenroman, Amsterdam, 1961]. [Herzien in: Contraterrein, p. 41-55: De Maria-metafoor in 'Een alpenroman' en de devotie van het hart]. [Gedateerd januari '68].
Raam, nr. 46 (juni 1968), p. 52-61.

44. Rektifikatie [N.a.v. R.A. Cornets de Groot, 'Een tussenhistoriese figuur', in: Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 632-639].
Maatstaf, 16e jrg., nr. 3 (juni 1968), p. 295.

45. Aprokief [sic] en kanoniek (2). Een veelvuldig essay over het werk van Harry Mulisch [Over: Harry Mulisch, de 'Tegenaarde']. [Ingrijpend herzien in Contraterrein, p. 137-141: Notities bij werk van Harry Mulisch IV].
Kentering, 9e jrg., nr. 4 (juli 1968), p. 48-50.

46. Versbevrijding en het vers libre [N.a.v. Hendrik de Vries, 'Staring, Bilderdijk en de "versbevrijding"', in: Maatstaf, 16e jrg. nr. 4 (juli 1968), p. 305-311. Ook in: Hendrik de Vries, Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie, keuze, samenstelling en toelichting Jan van der Vegt, Den Haag, 1980, p. 52-56; en in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 53-57]. [Herdrukt in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 58-61].
Maatstaf, 16e jrg., nr. 4 (juli 1968), p. 312-315.

47. Luceberts gedicht Nazomer [Over Lucebert, 'Nazomer', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 188]. [Met prt.].
AKT, 16e jrg., nr. 7-8 (juli-aug 1968), p. 161-164.

48. Taal voor ontschoolden [Over: Lucebert, 'Horror', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 21e jrg., nr. 6 (juli-aug 1968), p. 611-620.

49. Het persoonlijk systeem [Over: literaire kritiek].
Gids, 131e jrg., nr. 8 (aug 1968), p. 175-176. Inleiding

50. Bikini 's van mijn naakte waarheid [Aforismen over traditie en revolutie]. [Ook in: 'Literair akkoord 12', Utrecht, Antwerpen, 1969, p. 67-68].
Kentering, nr. 5 (sept-okt 1968), p. 62.

51. Crisis in de kritiek [Over: literaire kritiek].
Podium, 22e jrg., extra nr., (okt-dec 1968), p. 228.

52. Het proza van Bert Schierbeek [Over: Bert Schierbeek, Het boek ik, Amsterdam, 1951].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 21e jrg., nr. 9 (nov 1968), p. 920-924.

53. Een epicurische Robespierre [Over: W.F. Hermans, Een wonderkind of een total loss, Amsterdam, 1967]. [Herzien in: Contraterrein, p. 20-22: Een epicurische Robespierre].
Yang, 5e jrg., nr. 2-3 (nov 1968), p. 59-60.

54. Wat nou? Is Vera Janacopoulos geen muzikaal gedicht? [Over: Jan Engelman, 'Vera Janacopoulos', in: Jan Engelman, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1960, p. 57].
Kentering, 9e jrg., nr. 6 (nov-dec 1968), p. 5-7.

55. Apocrief en canoniek (3), Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch [Over: Harry Mulisch, 'Zelfportret met tulband', in: Voer voor psychologen, Amsterdam, 1961, p. 89-231].
Kentering, 9e jrg., nr. 6 (nov-dec 1968), p. 41-45.

56. Een anti-reisgids [Over: Hugo Raes, De lotgevallen, Amsterdam, 1968].
Herwig Leus (eindred.), In gesprek met Hugo Raes (Interviews en beschouwingen), Amsterdam, 1969, p. 104-114.

57. Gelukkige paren [Over: Heere Heeresma, Gelukkige paren, Amsterdam, 1967]. [Ook als - anonieme - 'Handleiding ' achterin het boek].
Podium, 23e jrg., nr. 2 (feb 1969) p. 122-126.

58. Én muzisch - én significatief [Over: poëzie].
Raam, nr. 52, (feb 1969), p. 37-41.

59. Werken voor niemand [Over: essayeren]. [Met prt.].
Maatstaf, 16e jrg., nr. 11-12 (feb-mrt 1969), p. 940-944.

60. Een grote orde in klein bestek [Over: S. Vestdijk, 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 169-320]. [Herzien in: Vestdijkkroniek, nr. 3-4 (mrt 1974), p. 79-81: Een grote orde in klein bestek].
Raam, nr. 53 (mrt 1969), p. 32-35.

61. Een drievoudig manifest [Over: autonome poëzie, fantastikon].
Podium, 23e jrg., nr. 3-4 (mrt-apr 1969), p. 252-256. Inleiding

62. Een schemermens in meditatie [Over: metaforen]. [Met bibibliografische aantekening]. [Met prt]. Herzien in: Intieme optiek, p. 39-46.
Jeroen Brouwers (inl. en samenst.), Werk van nu, dl. 4. Manteau, Brussel, Den Haag, voorjaar 1969, p. 29-35.

63. Een kettergericht [Over: Jan G. Elburg, troubadourslyriek].
Kultuurleven, 36e jrg., nr. 4 (mei 1969), p. 280-285.

64. Biografie van een wereld [Inleiding tot ongepubliceerde bloemlezing uit werk van Bert Schierbeek].
Maatstaf, 17e jrg., nr. 1 (mei 1969), p. 48-52.

65. Geheimwaffe van de ziel [Over: Hugo Claus, 'April in Paris', in: Hugo Claus, Gedichten 1948-1993, Amsterdam, 1994, p. 175-177].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 22e jrg., nr.5 (mei-juni 1969), p. 488-500.

66. De metamorfose van het woord [Over: Lucebert, 'Horror', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44].
Kentering, 10e jrg., nr. 3-4 (mei-aug 1969), p. 69-71.

67. Met andermans veer I. Dief van de volksmond [Over: plagiaat, Van Moerkerken, Speenhoff]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 7-15: Met andermans veer].
Raam, nr. 59-60 (nov-dec 1969), p. 22-27. Inleiding

68. Met andermans veer II. De vaderloze creator [Over: plagiaat]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 16-22: Plagiaat, een beroepsdeformatie?].
Raam, nr. 63 (mrt 1970), p. 36-41. Inleiding

69. Vestdijk en Verwey - idee, kristal, retoriek [Over: poëzie].
Kentering, 11e jrg., nr. 3 (mei-juni 1970) p. 34-37.

70. Van dichten comt mi cleine bate [Over: literatuur en conservatisme].
Soma, nr. 7 (mei-juni 1970), p. 29.

71. Met andermans veer III. De tyrannie verdrijven [Over: Harry Mulisch, Nietzsche]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 25-34: Verduistering van bronnen].
Raam, nr. 67 (aug-sept 1970), p. 13-19. Inleiding

72. Achterberg en de alchemie [Over: G. Achterberg, 'Spel van de wilde jacht', in: Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 863-920]. [Met prt.].
De Syllabus, 10e jrg., nr. 1 (okt 1970), p. 14-16.

73. Leegheid als voer [Over: Heere Heeresma].
Soma, nr 10-11 (okt-nov 1970), p. 55.

74. Reading blo(c)k [Over: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968. N.a.v. W. Blok, 'Boekbeoordelingen', in: Nieuwe Taalgids, 62e jrg., nr 2 (feb 1970), p. 142-146]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 19-29].
Maatstaf, 18e jrg., nr. 7 (nov 1970), p. 519-527.

75. Het woord en de stem [Over: Jan G. Elburg].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 23e jrg., nr. 9 (nov 1970), p. 908-918.

76. Met andermans veer IV. De moeder van een moeder [Over: S. Vestdijk, Van Looy]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 41-45: Penelope 's einde in zicht].
Raam, nr. 69 (nov 1970), p. 39-41. Inleiding

77. Met andermans veer V. Het antiplagiaat. [Over: Lucebert, Slauerhoff]. [Herzien in: Nieuw Vlaams tijdschrift, 33e jrg., nr.1 (jan-feb 1980), p. 63-71: 'Rilke! Rilke! Rilke! III (toegift) '. Opnieuw herzien in: Ladders in de leegte, Rilke, Rilke, Rilke!, p. 72-81].
Raam, nr. 70 (dec 1970), p. 25-31. Inleiding

78. Intieme optiek I [Over: literaire kritiek]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 9-11].
Soma, nr. 12 (dec 1970) p. 15. Inleiding

79. Met andermans veren VI / Zwijgen dat spreken doet [Over: Lucebert, Slauerhoff].
Raam, nr. 71 (jan 1971), p. 37-42. Inleiding

80. Vestdijks rondeelsonnetten uit Madonna met de valken [Over: sonnet XXIII, LXV en CXXVIII uit S. Vestdijk, 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 193, 235, 298]. [Ook in: Vestdijkkroniek 3/4 (mrt 1974) p. 75-79: Vestdijks rondeelsonnetten].
Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 1 (jan 1971), p. 7-9.

81. Intieme optiek II [Over: literaire kritiek]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 33-37].
Soma, nr. 13 (jan-feb 1971), p. 47. Inleiding

82. Een kralen kostbaarheid [Over: sonnet LXXX uit S. Vestdijk, 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 250]. [Ook in: Vestdijkkroniek 3/4 (mrt 1974), p. 69-75: Een kralen kostbaarheid].
Maatstaf, 18e jrg., nr. 10 (feb 1971), p. 681-692.

83. Een kralen kostbaarheid [Identiek aan nr. 82].
Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 2 (feb 1971), p. 23-27.

84. Met andermans veer II [sic; moet zijn: VII]. Schakels naar een topos [Over: Lucebert, Slauerhoff, Po Tsju I]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 83-88: Contact, of de herkenning van het eigene in de ander].
Raam, nr. 72 (feb-mrt 1971) p. 49-50. Inleiding

85. Intieme optiek 3 + 4 [Over: literaire kritiek]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 17-19; p. 31-33; p. 12-17].
Soma, nr. 14 (mrt-apr 1971), p. 30-31/50. Inleiding

86. De kracht van de herinnering [Over: S. Vestdijk].
Elseviers literair supplement, 3e jrg., nr. 7 (10 apr 1971), p. 5.

87. Intieme optiek 5 [Over: S. Vestdijk, Lucebert, 'Fata Banana']. [Herzien in: Intieme optiek, p. 71-81]. Zie ook: Tv-uitzending met inleiding CdG op Fata Banana.
Soma, nr. 15-16 (mei-juni 1971), p. 45-47.

88. Het zonnestelsel van Mulisch [Over: Harry Mulisch]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 116-126].
Elseviers literair supplement, 3e jrg., nr, 15 (21 aug 1971), p. 3. Inleiding

89. Fata Banana [Over: Lucebert, Scarabee, 'Fata Banana']. [Herzien in: Intieme optiek, p. 77-80]. Zie ook: Tv-uitzending met inleiding CdG op Fata Banana.
De Syllabus, 10e jrg., nr. 10 (aug 1971), p. 232-233.

90. De scheiding [Over: S. Vestdijk, 'De ontmoeting', sonnetten I t/m VIII uit 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten, dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 171-178].
Maatstaf, 19e jrg., nr. 4-5 (aug-sept 1971), p. 281-291.

91. Intieme optiek 6 [Over: J.H. Donner, Mulisch naar ik veronderstel, Amsterdam, 1971]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 107-114].
Soma, nr. 17 (sept 1971) p. 47-50. Inleiding

92. Hebben literaire prijzen nog zin? [Referaat, gehouden tijdens de 'Dagen van de Vlaamse Gids ' te Knokke op 25 en 26 september 1971]. [Met prt.].
Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 11 (nov 1971), p. 13-15.

93. Vestdijk op de weegschaal ['Kalender ' bij Vestdijks werk]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 47-70. Bewerkt voor afzonderlijke (school)uitgave, Sijthoff, Leiden, 1972].
Raam, nr. 79 (dec 1971), p. 24-33. Inleiding

94. Nonnenwerk is monnikenwerk [Over: Beatrijs, Poketino, Zellik 1986 (ed. Jozef D. Janssens)]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 81-99].
Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 12 (dec 1971), p. 20-24. Inleiding

95. Poëzie is zweven [Over: Jan G. Elburg].
Elseviers literair supplement, 4e jrg., nr. 1 (8 jan 1972), p. 5.

96. Intieme optiek 7 [Over: literaire kritiek]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 127-137].
Soma, nr. 20-21 (jan-feb 1972), p. 67-69/71. Inleiding

97. Domesdaybook [Over: Lucebert]. [Met prt.].
Soma, nr. 22 (mrt 1972) p. 36-41.

98. Domesdaybook (II) [Over: Lucebert]. [Hierbij: 3 hoofdstukken door Lucebert onder ps.'het oog van Gol ' uit Chambre-antichambre op p. 13-15]. [Met prt.].
Soma, nr. 23 (mei 1972), p. 16-20.

99. Schierbeeks eerste experimentele proza [Over: Lucebert & Bert Schierbeek, Chambre-antichambre, Den Haag, 1978. Oorspronkelijk in: Braak, nr. 7, p. 177-179 en in: Podium, jrg. 6, nr. 6 (juni 1950), p. 349-355, onder de pseudoniemen 'het oog van Gol ' en 'Lilithoog']. [Hierbij: 9 hoofdstukken uit Chambre-antichambre op p. 6-13].
Vlaamse Gids, 56e jrg., nr. 5 (mei 1972), p. 3.

100. Vestdijks novelle 'Het veer' en de astrologie [Over: S. Vestdijk, 'Het veer', in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 35-48]. [Herzien in: Striptease, p. 64-69: 22/3].
Med. -Bl. Vestdijkkring, 1e jrg., nr. 2 (mei 1972), p. 5-6.

101. Domesdaybook (III) [Over: Lucebert, 'Horror', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44]. [Gedateerd Den Haag, januari '72].
Soma, nr. 24-25 (juni-juli 1972), p. 34-36/81-82.

102. Piet Paaltjens [Over: Piet Paaltjens, 'Immortellen ' en 'Tijgerlelies', in: Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes, Schiedam, 1867, p. 5-22, resp. 23-32]. [Herzien in: Striptease, p. 70-76: 28/3 en 1/4].
Maatstaf, 20e jrg. nr. 7 (nov 1972), p. 367-375.

103. De opbouw van Vestdijks romans [Over: astrologie].
Raam, nr. 90 (dec 1972), p. 24-30.

104. 0 Nederlandse taal! [Over: Vondel, Huygens].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 3 (mrt 1973), p. 43-46/51.

105. O Nederlandse taal! (2) [Over: Vondel, Tollens, K. Schippers, Hanlo].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 4 (april 1973), p. 37-39.

106. Girl Picture Album, Foldout [Over: G. Achterberg, 'Zestien', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Den Haag, 1984 (8e dr.), p. 578-598]. [Herzien in: Striptease, p. 21-27: Girl picture album foldout].
Raam, nr. 94 (mei 1973), p. 56-60.

107. O Nederlandse taal 3 [Over: Lucebert, 'Ballade van de goede gang', in: Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 22-23].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 6 (juni 1973), p. 37-45.

108. De stuurman aan de kant [Over: literaire kritiek].
Vestdijkkroniek, nr. 2 (aug 1973), p. 58-59.

109. Schrikbewind of bevrijding? [Over.: A. Roland Holst].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 10 (okt 1973), p. 8-10.

110. Poessie-Poezy [Over: E.J. Potgieter, 'Klagt en troost. Aan een meisje', in: E.J. Potgieter, Werken X. Poëzy 1827-1874, 4e dr., Haarlem, 1886, p. 15-19. Ook afgedrukt bij dit essay en in: Striptease, p. 101-104]. [Gedeeltelijk herzien in Striptease, p. 93-108: Poessie-poëzij; 'De jonge grijsaard '; Het meisje ';'Het mechaniek '].
Raam, nr. 100 (jan 1974), p. 20-27.

111. O Nederlandse taal (4) [Over: literaire taal].
Vlaamse Gids, 58e jrg. nr. 2 (feb 1974), p. 48-52.

112. Cornets de Groot, Madonna met de valken [Over S. Vestdijk, 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 169-320]. [Vierledig essay, achtereenvolgens: '1. Een kralen kostbaarheid', '2. Vestdijks rondeelsonnetten', '3. Een grote orde in klein bestek', '4. De mystiek in de cyclus']. [Nrs. 1, 2 en 3 zijn gecorrigeerde herdrukken; nr. 1 eerder in Vlaamse Gids, feb 1971 en in Maatstaf, feb 1971; nr. 2 eerder in Vlaamse Gids, jan 1971; nr. 3 eerder in Raam, mrt 1969].
Vestdijkkroniek, nr. 3-4 (mrt 1974), p. 69-82.

113. R.A. Cornets de Groot, Een zoete meid [Over: G. Achterberg, 'Zestien', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 577-598]. [Ook in: Kritisch akkoord 1975, Brussel, (enz.), 1975, p. 7-12. Herzien in: Striptease, p. 27-32: Girl picture album foldout].
Raam, nr. 101 (mrt 1974), p. 41-43.

114. Motieven voor tijdschrijvers [Over: Beatrijs, Poketino, Zellik 1986 (ed. Jozef D. Janssens), Harry Mulisch, Het zwarte licht. Een kleine roman, Amsterdam, 1957, en S. Vestdijk, 'De verdwenen horlogemaker', in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 277-303]. [Herzien in: Striptease, p. 47-55: 18/2].
Raam, nr. 103 (juli 1974), p. 43-48.

115. Van windsels bevrijd [Over: neoromantiek, romantiek, Van Alphen, Potgieter, Hanlo]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 101-112: Van Windsels bevrijd].
De Gids, 137e jrg., nr. 6-7 (sept 1974), p. 407-413.

116. Een gevallen engel [Over: Lucebert, 'Het licht is dichter dan ' en 'Nazomer', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 41, resp. 188].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 18 (sept 1974) p. 7-11.

117. Huisvestingsproblemen (1) [Over: S. Vestdijk, 'Kapotte wekker op huurkamer', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. I, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 418].
Vlaamse Gids, 59e jrg., nr. 1 (jan-feb 1975), p. 34-39.

118. B.A. [sic] Cornets de Groot, Vestdijk als moralist [Over S. Vestdijk, Deernis met de wegen, in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 475-478].
Vestdijkkroniek, nr. 8 (juni 1975), p. 64-68.

119. R. Cornets de Groot, Marx, drank en veel te veel muzen [Over: Jan G. Elburg]. [Met prtn.]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 113-134: Marx, drank en die lekkere muze].
Bzzlletin, 4e jrg., nr. 33 (feb 1976), p. 12-18.

120. R.A. Cornets de Groot, Ierse en on-Ierse kwesties [Over: S. Vestdijk, Ierse nachten, Den Haag, 1946, en De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951. N.a.v. P. Kralt, 'Vestdijks Ierse romans', in: Vestdijkkroniek, nr. 12 (juni 1976), p. 13-36]. [Ingrijpend herzien in: Ladders in de leegte, p. 46-56: Hendrik Cramers verhaal].
Vestdijkkroniek, nr. 14 (dec 1976), p. 18-27.

121. R. Cornets de Groot, Buiten het boekje [Over: Willem Elsschot, Forum]. [Met afb.]. [Opgenomen in: 'Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews', red. Annemarie Kets-Vree, Den Haag, 1982, p. 165-167]. [Herzien in: Over Gresshoff en Elsschot, in: De kunst van het falen, p. 38-41].
Bzzlletin, 5e jrg., nr. 45 (april 1977), p. 54-55.

122. R.A. Cornets de Groot, Vestdijks poëziekritiek [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid]. [Causerie, gehouden voor de Vestdijkkring Den Haag & Rotterdam]. [Herzien in: Striptease, p. 109-128: Vestdijks poëziekritiek en de persoonlijkheid als norm].
Vestdijkkroniek, nr. 16 (juni 1977), p. 21-38.

123. Cornets de Groot, Kannibalen & krokodillen of historische contingentie in de praktijk [Over: Harry Mulisch]. [Met prt.]. [Herzien in: De kunst van het falen, p. 56-63].
Bzzlletin, 6e jrg., nr. 48 (sept 1977), p. 29-30.

124. Inleidende verantwoording
Lucebert, Bert Schierbeek, Chambre-antichambre, Bzztôh, Den Haag, 1978, p. 5-9.

125. R.A. Cornets de Groot, Astrologie - een extra-literair gegeven? [Over: S. Vestdijk].
Vestdijkkroniek, nr. 19 (mrt 1978), p. 46-48.

126. De ontbladerde boom moet ook nog om [Over: Jan Arends]. [Herzien in: De kunst van het falen, p. 95-107].
Bzzlletin, 6e jrg., nr. 57 (juni 1978), p. 41-44.

127. De kruik van de waterman [Over: S. Vestdijk, Ierse nachten, Den Haag, Rotterdam, 1946, en De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951]. [N.a.v. R.A. Cornets de Groot, 'Ierse en on-Ierse kwesties', in: Vestdijkkroniek, nr. 14 (dec 1976), p. 18-27 (herzien in Ladders in de leegte, p. 46-56: 'Hendrik Cramers verhaal '), en P. Kralt, 'Aantekeningen bij kanttekeningen', in: Vestdijkkroniek, nr. 16 (juni 1977), p. 1-12]. [Gedateerd Leiden, 1-4 augustus 1977].
Vestdijkkroniek, nr. 20 (juni 1978), p. 35-52.

128. Cornets de Groot, Wie is Lilith? [Over: Lucebert en Bert Schierbeek, Chambre-antichambre, Den Haag, 1978]. [Met prtn.]. [Ingrijpend herzien in: Met de gnostische lamp, p. 26-51: 3. Handlangers en slachtoffers, 4. Persoonsverwisselingen, 5. Constructietekening van Lilith]. [Gedateerd Leiden, 2 april '78].
Bzzlletin, 7e jrg. , nr. 59 (sept 1978), p. 12-21.

129. Daar rijdt een koffiebroodje door de stad [Over: W.F. Hermans]. [Met afb.]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 88-91: Daar rijdt een koffiebroodje door de straat!].
Vlaamse Gids, 62e jrg., nr. 5 (sept-okt 1978), p. 42-44.

130. R.A. Cornets de Groot, Een fantasia [Over: S. Vestdijk, 'De fantasia', in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 367-474]. [N.a.v. H. Bekkering en F. von Meyenfeldt, 'Fantoches', in: Vestdijkkroniek, nr. 21 (sept 1978), p. 29-35].
Vestdijkkroniek, nr. 23 (mrt 1979), p. 30-35.

131. Rudi van der Paardt een betrouwbare gids [Over: Rudi van der Paardt, Over de Griekse romans van Simon Vestdijk, Amsterdam, 1979].
Vestdijkkroniek, nr. 26 (dec 1979), p. 30-35.

132. Op zoek naar het midden [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, 1964]. [Opgenomen in: Ladders in de leegte, p. 134-158].
Was ik er ooit eerder? Een bundel opstellen aangeboden aan dr. H.A. Wage bij zijn afscheid van de School voor taal- en letterkunde, Den Haag, 1980, p. 201-225.

133. R. Cornets de Groot, Rilke! Rilke! Rilke! [Over: R.M. Rilke, Harry Mulisch, Lucebert, Slauerhoff]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 57-82: Rilke, Rilke, Rilke!].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 33e jrg., nr. 1 (jan-feb 1980), p. 49-72. Inleiding

134. R.A. Cornets de Groot, Het subjectieve als objectiviteit [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiderberg, 1979].
Ons Erfdeel, 23e jrg., nr. 2 (mrt-apr 1980), p. 269-271.

135. Het gedicht als persoonlijk schema [Over: S. Vestdijk, 'Griekse zuilenrij', in: Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 67-68]. [Gedateerd Rijswijk, 19-11-75 / Leiden 23-6-80].
Vestdijkkroniek, nr. 29 (sept 1980), p. 23-40.

136. Bijdrage tot de psychologie van de fan [Over: M. Nijhoff, 'Awater', in: Verzameld werk dl. 1 (gedichten), Amsterdam 1982, p. 214-224].
Dirk Kroon (samenst.), Nooit zag ik Awater zo van nabij. Teksten omtrent Awater van Martinus Nijhoff, Den Haag, 1981, p. 358-362.

137. Dagboekbladen [Over: Harry Mulisch, De compositie van de wereld, dl. 1, Amsterdam, 1980]. [Ook in: Harmonie als tegenspraak. Beschouwingen over 'De compositie van de wereld ' van Harry Mulisch, inl. en samenstelling Piet Meeuse, Amsterdam, 1986, p. 130-165]. [Gedateerd 5-1-81 / 19-1-81].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 34e jrg., nr. 6 (nov-dec 1981), p. 857-886.

138. Over de functie van het leidmotief [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot. N.a.v. Rob Schouten, 'Gegalm met kop en staart. Over muziek in Vestdijks romans', in: Vestdijkkroniek, nr. 32 (juni-sept 1981), p. 88-98]. [Gedateerd Leiden, 9 nov.'81].
Vestdijkkroniek, nr. 33 (nov-dec 1981), p. 55-57.

139. Cornets de Groot, Determinisme en contingentie [Over: S. Vestdijk, hybris, astrologie]. [Gedateerd Leiden 29-12-'81].
Bzzlletin, 10e jrg., nr. 93 (feb 1982), p. 24-26.

140. R.A. Cornets de Groot, De allegorische interpretatie van 'Aktaion onder de sterren' [Over: S. Vestdijk, Aktaion onder de sterren, Rotterdam, Den Haag, 1941]. [Gedateerd Leiden, 21-25 februari 1982].
Vestdijkkroniek, nr. 35 (juni 1982), p. 2-22.

141. Van dwaling en waarheid [Over: S. Vestdijk, 'Vader en zoon', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 143-168. N.a.v. G.H. Wynia, 'Vader en zoon. Een structuuranalyse', in: Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 1-10].
Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 11-16.

142. Contingentie tot de laatste snik [Over: S. Vestdijk, 'Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242. N.a.v. Marjoleine de Vos, 'De chaotische hybris van Cornets de Groot', Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 17-21].
Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 22-28.

143. Wynia, verdediger van zuiver ras [Naschrift bij G.H. Wynia, 'Profeet en exegeet: Hoe een profeet andermaal zijn stokpaardje bereed, of hoe een exegeet een ketter 't vertrouwde lijntje aanbond en deze zich daarvan losrukte', Vestdijkkroniek, nr. 38 (mrt 1983), p. 65-69].
Vestdijkkroniek, nr. 38 (mrt 1983), p. 69.

144. Snert met sambal [Voorpublikatie eerste hoofdstuk Tropische jaren]. [Met prt].
Moviola, nr. 2 (1985), geen paginering [4 pagina 's].

145. Iets persoonlijks [Over: autobiografie, S. Vestdijk]. [Met tekening door R.A. Cornets de Groot]. [Gedateerd Leiden 20 nov. 84].
Vestdijkkroniek, nr. 46 (mrt 1985), p. 1-7. Inleiding

146. Persoonlijkheid en talent (fragment) [N.a.v. Herman Stevens, 'Deze verlichte cel', en Rudi van der Paardt, 'Mythe en metamorfose in Else Böhler', Vestdijkkroniek, nr. 50 (Else Böhler-nummer), 1986].
Vestdijkkroniek, nr. 51 (juni 1986), p. 28-30.

147. Een beetje echt, lekker kunstenaarsbloed [Over: Jan G. Elburg]. [Met prt.]. [Toespraak, gehouden bij de opening van de tentoonstelling Jan G. Elburg, Vroeger komt later in het Letterkundig Museum te Den Haag, 10 september 1986].
Juffrouw Ida, 12e jrg. nr. 3 (dec 1986), p. 10-12.

148. Nawoord [Gedateerd Leiden 10/18 juni '86].
Simon Vinkenoog, Heren zeventien. Proeve van waarneming, 3e druk, Amsterdam, 1987, p. 45-51.

149. Rudy Cornets de Groot, Hier en nu en daar en toen [Over: Indisch-Nederlandse letterkunde, dekolonisatie]. [Inleiding bij Symposium, georganiseerd door de Jan Campertstichting ism de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde, gehouden op 9 oktober 1987 te Den Haag].
Indische letteren, 3e jrg., nr. 1 (mrt 1988), p. 4-12.

150. Cornets de Groot, Vestdijks museum [Over: Peter de Boer, Vestdijks palet, Amsterdam, 1989].
Vestdijkkroniek, nr. 62 (mrt 1989), p. 39-49.

151. R.A. Cornets de Groot, Het huis [Vermelding in voetnoot: 'Eerste hoofdstuk van een roman met de voorlopige titel 'We 'll Meet Again Some Sunny Day''].
De tweede ronde, Indonesië-nummer, (lente 1988), p. 25-32. Inleiding

152. Je zal het zien en beleven [Over: Jan G. Elburg].
Huub Beurskens (samenst.), Alles voor niets. Hommages aan Jan G. Elburg, Amsterdam, 1989, p. 67-69.

153. Rudy Cornets de Groot, Speenhoff en Indië [Lezing, gehouden op de bijeenkomst van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde op 19 mei 1989 te Leiden].
Indische letteren, 4e jrg., nr. 3 (sept 1989), p. 97-115. Inleiding

154. R.H. [sic!] Cornets de Groot, De robot en het woord Over: Lucebert, Troost de hysterische robot, Amsterdam, 1989].
Maatstaf, 38e jrg., nr. 3 (mrt 1990), p. 1-9. Inleiding

155. Cornets de Groot, Vestdijk als Libra [Over: S. Vestdijk, astrologie]. [Postume herdruk van Intieme optiek, p. 62-70, voorafgegaan door briefwisseling tussen R.A. Cornets de Groot en mevr. Helena S.E. Burgers op p. 24-25].
Vestdijkkroniek, nr. 76 (sept 1992), p. 26-30.

156. Tropische jaren (fragment). [Postume herdruk van Tropische jaren, hoofdstuk VI, p. 42-43].
Alfred Birney (samenst.), Oost-Indische inkt. 400 jaar IndiŽ in de Nederlandse Letteren, Uitgeverij Contact, Amsterdam, Antwerpen, 1998, p. 314-316.

157. R.A. Cornets de Groot, Ontwerp voor een quizz [Over: Lucebert, 'hoop op iwosyg', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 153]. [Samengesteld uit opeenvolgende bijdragen aan de Gele vellen, zie Post uit de Herenstraat - Ontwerp voor een quizz].
Hans Groenewegen (red.), Licht is de wind der duisternis, Historische uitgeverij, 1999, p. 57-73.

158. Cornets de Groot, Met andermans veer. [Over: plagiaat, Van Moerkerken, Speenhoff]. [Postume herdruk van Met andermans veer, Ladders in de leegte, p. 7-15].
Joost Zwagerman (samenst.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays, Prometheus, Amsterdam, 2008, p. 560-565.

III. KRITIEKEN

(Op tijdschrift, chronologisch)

Elseviers Weekblad (1967-1969)

1. Naakt twaalfuurtje [Over: Henk Romijn Meijer, Pruik en provo, Strengholt, Amsterdam, 1967].
Elseviers Weekblad, 25 november 1967, p. 120.

2. Nol Gregoor en Vestdijk [Over: Nol Gregoor in gesprek met S. Vestdijk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1967].
Elseviers Weekblad, 6 januari 1968, p. 71.

3. Willem Brandt en de modernen [Over: Willem Brandt, Pruik en provo, Strengholt, Amsterdam, 1967].
Elseviers Weekblad, 25 november 1967, p. 57-58.

4. Iets teveel ijlte [Over: Werk van nu II, A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1967].
Elseviers Weekblad, 16 maart 1968, p. 105.

5. Een pakje per dag [Over: C. Buddingh', Een pakje per dag, Bruna, Utrecht, 1968].
Elseviers Weekblad, 23 maart 1968, p. 114.

6. De regisseur houdt zich stil [Over: S. Vestdijk, De filmheld en het gidsmeisje, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 20 april 1968, p. 80.

7. Apollonia in Wonderland [Over: Hugo Raes, De lotgevallen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 12 oktober 1968, p. 117.

8. Te lande [Over: Heere Heeresma, Geef die mok eens door, Jet!, Polak & Van Gennip/Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 19 oktober 1968, p. 123.

9. Mijn leven's liederen [Over: Remco Campert, Mijn leven's liederen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 30 november 1968, p. 131.

10. Een veldmuis dresseren [Over: J. Bernlef, Marianne Moore, een veldmuis in Versailles, Querido, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 11 januari 1969, p. 62.

11. Africa addio [Over: Jef Geeraerts, Gangreen I (Black Venus), A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1968].
Elseviers Weekblad, 1 maart 1969, p. 95.

Raam (1969-1970)

12. Sensatiebladproza [Over: Herwig Leus, Mijn leuzen, teksten, A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1968].
Raam, nr. 51 (januari 1969) p. 53-55.

13. Vogelaars zwijggeld [Over: Jacq. Firmin Vogelaar, Het heeft geen naam, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1968].
Raam, nr. 51 (januari 1969), p. 62-64.

14. Echtheid geëcht [Over: Jef Geeraerts, Gangreen I (Black Venus), A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1967].
Raam, nr. 52 (februari 1969), p. 50-53.

15. Vingerwijzing of werkstershand? [Over: Ed Hoornik, De vingerwijzing, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1969].
Raam, nr. 59-60 (november-december 1969), p. 58-61.

16. Romantisch doodsgevrij [Over: Gerrit Komrij, Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969].
Raam, nr. 63 (maart 1970) p. 60-61.

17. Proza van het 'coeur humain' [Over: Jef Geeraerts, Indian Summer, A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1969].
Raam, nr. 64 (april 1970), p. 64.

18. De kleine gernegrosz [Over: Cees Buddingh', De avonturen van Bazip Zeehok, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969].
Raam, nr. 64, (april 1970), p. 62-63.

Literama (NCRV-radio) (1968-1972)

19. [Over Pé Hawinkels, 'Bosch en Breughel'].
Literama, 3e jrg., nr. .. (Uitzending 29 april 1968).

20. [Interview met Bert Schierbeek]
Literama, 3e jrg., nr. .. (Uitzending 1 juli 1968).

21. [Over S. Vestdijk, 'Gallische facetten ']
Literama, 3e jrg., nr. .. (Uitzending 19 september 1968).

22. Geef die mok eens door, Jet! [Over: Heere Heeresma, Geef die mok eens door, Jet!, Polak & Van Gennip/Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1968].
Literama, 3e jrg., nr. 26, p. 2-3. (Uitzending: 28 oktober 1968, 19.05-19.20 uur).

23. [Over Hugo Raes, 'De lotgevallen'].
Literama, 3e jrg., nr. .. (Uitzending 2 november 1968).

24. Fyffes heten nu Chiquita [Over: Eduard Visser, Fyffes heten nu Chiquita, Meulenhoff, Amsterdam, 1968.
Literama, 3e jrg., nr. 33. (Uitzending: 16 december 1968, 19.05-19.20 uur).

25. Het heeft geen naam [Over: Jacq Firmin Vogelaar, Het heeft geen naam, Meulenhoff, Amsterdam, 1968.
Literama, 3e jrg., nr. 33. (Uitzending: 16 december 1968, 19.05-19.20 uur).

26. [Over de invloed van de troubadourslyriek op de poëzie van Jan G. Elburg].
Literama, 6e jrg., nr. .. (Uitzending op 9 november 1970).

27. De verteller verteld [Over: Harry Mulisch, De verteller verteld. Kommentaar, katalogus, kuriosa en een katastrofestuk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Literama, 6e jrg., nr. 33, p. 1-2. (Uitzending: 20 december 1971, 22.40-23.00 uur)

De Gids (1968-1971)

28. Vertelt een verteller? [Over: Martin Hartkamp (samensteller) Verhalen na '60, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1967].
De Gids, 131e jrg., nr. 9-10 (september-oktober 1968), p. 301-303.

29. Een roadman-roman [Over: Heere Heeresma, Geef die mok eens door, Jet!, Polak & Van Gennip/Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 1-2 (jan-feb 1969), p. 86-89.

30. Mythe als band tussen schrijver en boek [Over: Paul de Wispelaere, Facettenoog, Manteau, Brussel, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 3 (maart 1969), p. 161-163.

31. Te weinig wol [Over: Jan Cremer, Made in USA, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 4-5 (april-mei 1969), p. 286-288.

32. Vestdijks brieven aan Theun de Vries [Over: S. Vestdijk en Theun de Vries, S. Vestdijk: Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, 'Achter het boek', Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 6-7 (juni-juli 1969), p. 102-105.

33. Vorm én vent [Over: J.J. Oversteegen, Vorm of vent, Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 8 (augustus 1969), p. 191-196.

34. Anton Dercksz en de menselijkheid [Over: Th. Bogaerts, De antieke wereld van Louis Couperus, Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 9-10 (september-oktober 1969), p. 316-319.

35. Schrijven op de tweesprong [Over: Jeroen Brouwers, Groetjes uit Brussel, Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1969].
De Gids, 133e jrg., nr. 1 (jan 1970), p. 68-70.

36. Historistisch antihistorisme [Over: William D. Kuik, Utrechtse notities, Broese, Uitrecht, 1968].
De Gids, 133e jrg., nr. 4-5 (apr-mei 1970), p. 322-324.

37. Menselijke waardigheid of de verzuimde kans [Over: P.J. Bouman, Een handvol mensen, Van Gorcum, Assen, 1969].
De Gids, 133e jrg., nr. 7-8 (juli-aug 1970), p. 227-230.

38. Onder ons (gezegd en gezwegen) [Over: Martien J.G. de Jong, Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen, Sijthoff, Leiden, 1970].
De Gids, 134e jrg., nr. 2 (feb 1971), p. 129-131.

Elseviers literair supplement (1970-1972)

39. Drievoudige nederlaag van Meester Eckhart [Over: S. Vestdijk, Het proces van Meester Eckhart, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1970]. [Opgenomen in: Rudi van der Paardt, Je kunt er toch bij blijven zitten? Kritieken op de romans van Simon Vestdijk, Amsterdam, 1983, p. 287-291].
Elseviers literair supplement, 25 april 1970.

40. De opgeheven vinger [Over: Robert Creeley, The Finger, poems 1966-1969, Calder & Boyars, Londen, 1970].
Elseviers literair supplement, 26 september 1970.

41. De ontoegankelijke verteller [Over: Harry Mulisch, De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Elseviers literair supplement, 19 december 1970.

42. Essays van een buitenbeentje [Over: Martien J.G. de Jong, Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen, Sijthoff, Leiden, 1970].
Elseviers literair supplement, 22 mei 1971.

43. Harry Mulisch laat zijn tanden zien [Over: Harry Mulisch, De verteller verteld. Kommentaar, katalogus, kuriosa en een katastrofestuk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Elseviers literair supplement, 29 januari 1972.

44. Geen god, geen halfgod ook [Over: S. Vestdijk, Kind tussen vier vrouwen: de kroniek van een jongensleven, De Bezige Bij, Den Haag, 1972].
Elseviers literair supplement, 30 september 1972.

Het Parool (1970-1972)

45. Toneel van Hamelink [Over: Jacques Hamelink, De betoverde bruidsnacht, mysteriespel voor stemmen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 7 november 1970.

46. Wandelingen langs boeken en mensen [Over: Paul de Wispelaere, Paul tegenpaul, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, Rotterdam, 1970].
Het Parool, 28 november 1970.

47. Raadsels van de mens belicht in een cirkel [Over: Sybren Polet, De sirkelbewoners, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 24 december 1970.

48. Botsingen tussen humor en sentiment [Over: Bert Schierbeek, Inspraak, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 9 januari 1971.

49. De schrijver als modelbouwer [Over: Marc Insingel, Modellen en Een tijdsverloop, Meulenhoff, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 13 november 1971.

50. Roggeman een creatief essayist [Over: Willy Roggeman, De ringen van de kinkhoorn, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, Rotterdam, 1970].
Het Parool, 6 maart 1971.

51. Een wereld die de gewone wereld naar het leven staat [Over: Jacq. Firmin Vogelaar, Kaleidiafragmenten, Meulenhoff, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 3 april 1971.

52. Sluw spel in een wereld van spiegels [Over: J. Bernlef, Het verlof, Querido, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 8 mei 1971.

53. Verhalen van Geert van Beek boeiend en hallucinerend [Over: Geert van Beek, De 1500 meter, Querido, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 19 juni 1971.

54. 'Overgebleven gedichten' van Sybren Polet [Over: Sybren Polet, Persoon onpersoon, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 21 augustus 1971.

55. Loslippigheden van kunstenaars gebundeld [Over: Lidy van Marissing, 28 interviews, Manteau, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 28 augustus 1971.

56. Poëzie van Burssens: internationale allure [Over: Gaston Burssens, Verzamelde dichtbundels, Bert Bakker, Den Haag, 1970].
Het Parool, 4 september 1971.

57. Terborghs personen op weg naar de top [Over: F.C. Terborgh, Verhalen, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 13 november 1971.

58. Sensatie van dichten [Over: Jan G. Elburg, De quark en de grootsmurf, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 13 november 1971.

59. Schrijver in 'bruto' [Over: Sybren Polet, De man die een hoofd groter was, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 11 december 1971.

60. Drieluik zonder samenhang [Over: Adriaan Venema, Een sterfgeval in Duitsland, Bert Bakker, Den Haag, 1971].
Het Parool, 30 december 1971.

61. Schrijver Peter Andriesse hanteert waansystemen [Over: Peter Andriesse, Beweren en bewijzen zijn twee, en Zuster Belinda en het geheime leven van dokter Dushkind, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 22 januari 1972.

62. APPI zingt zoals het gebekt is [Over: Gerrit Krol, Automatic Poetry by Pointed Information: Poëzie met een computer, Querido, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 29 januari 1972.

63. Een muis ondergraaft mensenlevens [Over: Anton Koolhaas, De nagel achter het behang, Van Oorschot, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 4 maart 1972.

64. Lachen om jezelf met Heeresma [Over: Heere Heeresma, Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp, Thomas Rap, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 15 april 1972.

65. Schilderijenvervalser als raadsel [Over: J. Bernlef, De maker, Querido, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 22 april 1972.

66. Schrijven hoeft hier niet [Over: Peter Andriesse, De roep van de tokèh, Paris-Manteau, Amsterdam/Brussel, 1972].
Het Parool, 5 augustus 1972.

67. Twee verhalen samengeweven [Over: Anton Koolhaas, Blaffen zonder onraad, Van Oorschot, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 2 september 1972.

68. De eerste Vestdijk nu pas verschenen [Over: S. Vestdijk, Kind tussen vier vrouwen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 12 september 1972.

Bzzlletin (1975-1977)

69. Landschappen en andere gebeurtenissen [Over: Gerrit Kouwenaar, Landschappen en andere gebeurtenissen, Querido, Amsterdam, 1974].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 22 (januari 1975), p. 24-25.

70. Van atheïsme en bijgeloof. Nieuwe spelen van Harry Mulisch en W.F. Hermans [Over: Harry Mulisch, Bezoekuur en W.F. Hermans, Periander, De Bezige Bij, Amsterdam, 1974].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 23 (februari 1975), p. 26-27.

71. In liefde en dood [Over: Hans Koning, In liefde en dood, Meulenhoff, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 25 (april 1975), p. 23-24.

72. Mulisch tussen lawaai en stilte [Over: Harry Mulisch, Mijn getijdenboek en Tegenlicht, Landshof/De Bezige Bij, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 27 (juni 1975), p. 5-7.

73. Fabeldieren door Gerrit Komrij [Over: Gerrit Komrij, Fabeldieren, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 28 (september 1975), p. 5-6.

74. Onder professoren [Over: W.F. Hermans, Onder professoren, De Bezige Bij, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 4e jrg., nr. 30 (november 1975), p. 41-42.

75. Teamwork. Wie niet liefheeft wordt gezien [Over: Lucebert en Bert Schierbeek, Dames en heren, De Bezige Bij, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 4e jrg., nr. 37 (juni '76), p. 48-50.

76. Van den Bergs minzame onmin met woorden [Over: Arie van den Berg, De kapper spreekt tegen zijn spiegel, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976].
Bzzlletin, 5e jrg., nr. 41 (december 1976), p. 24.

77. Heere Heeresma als moralist [Over: Heere Heeresma, Waar het fruit valt, valt het nergens, Thomas Rap, Amsterdam, 1976].
Bzzlletin, 5e jrg. nr. 43 (februari 1977), p. 33-34.

78. Inktvergiftiging [Over: Thomas Graftdijk, Treurarbeid, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976].
Bzzlletin, 5e jrg., nr. 46 (mei 1977), p. 7-8.

Overige

79. Vijftien jaar poëzie van Vinkenoog [Over: Simon Vinkenoog, Eerste gedichten (1949-1964), De Bezige Bij, Amsterdam, 1966]. [Herzien in: Simon Vinkenoogs Eerste gedichten 49-64, Wikor, 14e jrg., nr. 11 (nov 1966), p. 227-228].
Het Parool, 5 november 1966.

80. Simon Vinkenoogs Eerste gedichten 49-64 [Over: Simon Vinkenoog, Eerste gedichten (1949-1964), De Bezige Bij, Amsterdam, 1966]. [Uitgebreide versie van 'Vijftien jaar poëzie van Vinkenoog', Het Parool, 5 november 1966].
Wikor, 14e jrg., nr. 11 (nov 1966), p. 227-228.

81. De geschiedenis van De Bezige Bij [Over: Richter Roegholt, De geschiedenis van De Bezige Bij, De Bezige Bij, Amsterdam, 1972].
Kentering, 13e jrg. (1972/1973), nr. 2, p. 46-47.

82. Je binnenste buiten. Het scheppingswerk van Schierbeek [Over: Bert Schierbeek, Binnenwerk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982].
Elseviers Magazine, 5 februari 1983.

IV. NAGELATEN WERK 1985-1989

I. Dagboek 1985-1986

[Ongepubliceerd dagboek].

Dagboek 1985-1986

II. Indisch dagboek 1987

1. Hoofdstuk 1
2. Hoofdstuk 2
3. Hoofdstuk 3
4. Hoofdstuk 4
5. Hoofdstuk 5
6. Hoofdstuk 6

III. Biografie van Speenhoff

[Biografie van J.H. Speenhoff]. [Gedateerd 'Leiden september 1987 - juli 1988'].

1. Hoofdstuk I
2. Hoofdstuk II
3. Hoofdstuk III
4. Hoofdstuk IV
5. Hoofdstuk V
6. Hoofdstuk VI
7. Hoofdstuk VII
8. Hoofdstuk VIII
9. Hoofdstuk IX
10. Hoofdstuk X
11. Hoofdstuk XI
12. Hoofdstuk XII
13. Hoofdstuk XIII
14. Hoofdstuk XIV
15. Hoofdstuk XV
16. Hoofdstuk XVI
16. Hoofdstuk XVII

IV. We'll meet again some sunny day

[Onvoltooide 'Indische' roman]. [Ongedateerd (1988)].

1. Hoofdstuk 1
2. Hoofdstuk 2
3. Hoofdstuk 3
4. Hoofdstuk 4
5. Hoofdstuk 5
6. Hoofdstuk 6
7. Hoofdstuk 7

V. Dagboek 1989.

[Ongepubliceerd dagboek].

1. Deel 1
2. Deel 2
3. Deel 3

Printversie Onvoltooid werk 1985-1989

V. GELE VELLEN

Bijdragen aan de 'Gele Vellen' - het Informatief Bulletin van het Lodewijk Makeblijde College

Tweede jaargang (1970-1971)

1. Drugs in Rijswijk
2. Algemene kultuurwetenschap in vier-havo

Derde jaargang (1971-1972)

3. Memoriaal 1
4. Lof van de frustratie
5. Een tegenwicht als troost
6. Opmerkelijk
7. Natuurwet
8. Wel nieten
9. U moet eens snel naar een goede psychopaat
10. De fractie bijeen
11. Taartjes voor 2 november
12. Stencils te kort
13. Autopsie
14. Een man een man, een woord een woord
15. Ingezonden mededelingen
16. Stelling
17. Informatiek
18. Th. Holmes
19. Memoriaal
20. [Geen titel]
21. Memoriaal
22. In duister gehuld
23. Memoriaal
24. Memoriaal
25. Memoriaal
26. Luim? Ernst? Prijsvraag!
27. [Geen titel]
28. [Geen titel]
29. Memoriaal
30. De zwijgende meerderheid
31. Wisseling van de wacht

Vierde jaargang (1972-1973)

32. [Geen titel]
33. Conform Vastaert
34. Het wezen en de franje
35. Stevensbeek, een statistiek zonder gemiddelden
36. Aangezien

Vijfde jaargang (1973-1974)

37. Onvermijdelijke ontwikkeling
38. Gevleugelde woorden
39. Open brief aan de vorige redacteur ter rechtvaardiging van een eigen geluid zonder eigen visie
40. [Geen titel]
41. [Geen titel]
42. [Geen titel]
43. Het intelligente lunchen
44. [Geen titel]
45. [Geen titel]
46. [Geen titel]
47. Dag, beste Thé
48. Woorden op een goudschaal leggen
49. [Geen titel]
50. Een teken
51. Van de redactie
52. [Geen titel]
53. [Geen titel]
54. [Geen titel]
55. Een interessant IB-essay!
56. [Geen titel]
57. [Geen titel]
58. [Geen titel]
59. [Geen titel]
60. [Geen titel]

Zesde jaargang (1974-1975)

61. "Ik ben een jongen"
62. Poëziemiddag LMC
63. Bezinning
64. Weerzinwekkende praktijken of rugby voor gehandicapten
65. Proefwerk Havo derde klas

Zevende jaargang (1975-1976)

66. Reiservaringen
67. Ballade
68. Inspraak docenten!

Achtste jaargang (1976-1977)

69. De verwarring des geestes
70. De weeën van Leo en Lucien

Negende jaargang (1977-1978)

71. Een krabbel van de nieuwe redactie
72. Poètes, - vos papiers!
73. Een krabbel van de redactie
74. Es ist erreicht!
75. Een krabbel van de redactie
76. Fietstocht of hartstocht - Interview met Hans Learbuch
77. Een krabbel van de redactie
78. Een krabbel...
79. Hans' interview met Saint-Juste - Vervolg
80. Lévi Weemoedt, Geduldig lijden
81. Luisteren naar lezen is een oorzaak
82. Een krabbel...
83. Een krabbel...
84. Het vervolgverhaal van Hans - Interview met SJ...
85. Kiespijn
86. Een krabbel...
87. Muziekfestijn op Lodewijk Makeblijde College
88. De fietstocht van Hans - Vervolg
89. Een krabbel...
90. Naar Istanboel
91. Een krabbel...
92. Voor mijn hond

Tiende jaargang (1978-1979)

93. Es even een praatje
94. Een krabbel...
95. Meneer Strè-èng, KÒMT u nog??
96. Een krabbel...
97. Smeekschrift van het papier
98. Journaal
99. De discussie als object van toetsbare vaardigheden
100. Een krabbel...
101. Een krabbel...
102. Van de Hertenhorst
103. Discussie deel twee
104. Een krabbel...
105. Een krabbel...

Elfde jaargang (1979-1980)

106. Een krabbel...
107. Wie houdt van vluggertjes?
108. In dit I.B.
109. Een krabbel...
110. Een krabbel...
111. Herfstvakantie
112. Een krabbel...
113. Een krabbel...
114. Een krabbel...
115. Een krabbel...
116. Een krabbel...
117. Een krabbel...
118. De knuppel &c.
119. Een foutenanalyse
120. Open brief aan Lucien
121. Een krabbel...
122. Invulling enquête
123. Een krabbel...
124. Een krabbel...

Twaalfde jaargang (1980-1981)

125. Memoriaal
126. Memoriaal 2
127. Memoriaal 3
128. Voor Lucien, die zulke sprekende brugklasfoto's heeft
129. Memoriaal 4
130. Memoriaal 6
131. Memoriaal 8
132. Memoriaal
133. [Geen titel]

Dertiende jaargang (1981-1982)

134. Cornets de Groot en de vrije interpretatie
135. Memoriaal
136. [Geen titel]
137. Wordt vervolgd
138. [Geen titel]
139. Persoonlijke bedenkingen bij het Hoogveld-rapport
140. [Geen titel]
141. Wordt vervolgd
142. Verslag vier-havo-commissie
143. Waarheid en waarheid dat zijn drie heel verschillende dingen
144. Voor een kwartje op de eerste rang
145. Wordt vervolgd
146. Wordt vervolgd
147. Dag beste mensen!

Veertiende jaargang (1982-1983)

148. [Geen titel]
149. Mijn hartlap Janmaat
150. Weg met de cultuur
151. Onderwijsdag
152. Beeldspraak
153. Psychologie van een schema
154. Kids are special people
155. Ik kèn wel janke!
156. [Geen titel]
157. Akte van conclusie
158. Kids II of de hardhandige fnuiking

Vijftiende jaargang (1983-1984)

159. Dit is het begin
160. Piëtistische natuurkunde
161. Een inquisiteur voor de boer
162. Mengelwerk
163. Een idee
164. Beste Pisaman
165. Een menselijke ruimte
166. Aangezien
167. Amende honorabele
168. Havo niveau
169. Poëzie voor dagelijks gebruik

Zestiende jaargang (1984-1985)

170. Homo ludens
171. Brief uit Leiden - Wollt ihr die totale Kultur?
172. Post uit de Herenstraat
173. Post uit de Herenstraat - Ontwerp voor een quizz
174. Post uit de Herenstraat - Ontwerp voor een quizz, II
175. Post uit de Herenstraat - Ontwerp voor een quizz III
176. Post uit de Herenstraat - Nawoord bij Ontwerp etc.

VI. RADIO, TELEVISIE

1. Een 18e eeuws labyrint [Over: Rhijnvis Feith, Julia].
Radio Volksuniversiteit, uitzending 9 juni 1967, tekst in De Syllabus, nr. 7 (feb 1968), p. 90-91.

2. [Interview door Ivo Michels].
BRT-radio, Het beste uit het beste, uitzending 26 nov 1967.

3. [Interview door Hubert Lampo].
BRT-tv, Vergeet niet te lezen, uitzending 2 apr 1968.

4 [Over: Lucebert, 'Horror ' en 'Er is alles in de wereld ' in Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44 resp. p. 65].
NCRV-radio, Vers in het gehoor, uitzending 10 april 1968

5. [Over Pé Hawinkels, Bosch en Breughel].
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 29 april 1968, tekst in Elseviers Weekblad, -- jrg., nr. --, p. --.

6. [Interview met Bert Schierbeek]
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 1 juli 1968.

7. [Over S. Vestdijk, Gallische facetten]
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 19 september 1968

8. [Over Heere Heeresma, Geef die mok eens door, Jet!]
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 28 oktober 1968, tekst in Elseviers Weekblad, 3e jrg., nr. 26, p. 2-3.

9. [Over Hugo Raes, De lotgevallen].
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 2 november 1968, tekst in Elseviers Weekblad, --e jrg., nr,. --, p. --.

10. [Over: Eduard Visser, Fyffes heten nu Chiquita en Jacq Firmin Vogelaar, Het heeft geen naam].
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 16 december 1968, tekst in Elseviers Weekblad, 3e jrg., nr. 33, p. 1-2.

11. Lichamelijke taal.
Radio Volksuniversiteit, uitzending 24 juni 1969.

12. Alchemie bij Gerrit Achterberg.
Radio Volksuniversiteit, uitzending 8 juli 1970, tekst in De Syllabus, 10e jrg., nr. 1 (okt 1970), p. 14-16.

13. [Over de invloed van de troubadourslyriek op de poëzie van Jan G. Elburg].
NCRV-radio, Voorrang, uitzending op 9 november 1970.

14. Het mirakels orakel.
Uitzending 19 april 1971.

15. [Over: Lucebert, Fata Banana].
NOS-televisie, Eigentijds, uitzending 26 mei 1971.

16. [Over: Harry Mulisch, De Verteller verteld]. [Daaraan voorafgaand: interview door Wim Hazeu met R.A. Cornets de Groot over R.A. Cornets de Groot, Contraterrein].
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 20 december 1971, tekst in Elseviers Weekblad, 6e jrg., nr. 33, p. 1-2.

17. [Interview door Wim Hazeu met R.A. Cornets de Groot, N.a.v. de verschijning van S. Vestdijk, Kind tussen vier vrouwen].
NCRV-radio, Elseviers Weekblad, uitzending 25 september 1972, tekst in Elseviers Weekblad, 7e jrg., nr. 22, p. 112-114.

VII. VARIA

Werk van vóór 1962

1. Het wonder van de verdampende H-mens [Zes gedichten]. [Ongedateerd].
± 1958, in handschrift.

2. De non-conformist van de massa [Essay over de experimentele poëzie].
± 1959, 4 blz. typoscript.

3. Over taaltheologie [Artikel over publicatie van K. Heeroma].
± 1960, 1 blz. typoscript.

Provo-publikaties

4. Het grove woord [Herzien in 'Een wijze van lev/zen', Oxford, 1969, p. 13-17].
Kommune - Kommunikatieblad van Den Haag, nr. 6, p. 13-15.

5. R.A. Cornets de Groot, Onbaatzuchtig maar ambietsjeus [Over: Enno Develing, Voor de soldaten, Amsterdam, 1966].
Lynx, nr. 1 (1967), p. 28-30.

6. Anoniem, Kiss, don't kill!!! [Over gelijknamig Amerikaans pamflet].
Iets, nr. 16 (1967), p. 2.

7. A.R. Ronin [ps.], Leroy Jones en Oom Tom [Over het optreden van negers in de literatuur].
Iets, nr. 16 (1967), p. 3.

8. [Geen naamsvermelding], Kiekeboek [Bespreking van tijdschrift Vers Univers].
Iets, nr. 17 (1967), p. 15.

8. [Geen titel] Underground literatuur [Kritisch overzicht van underground-publicaties in de Verenigde Staten en Nederland].
8 blz. manuscript.

9. Nederland is nog lang niet af [Over: Centrum Partij, Janmaat]. [Dagboek, gedateerd 25 april 1984 t/m 2 okt. 84].
Het nieuwe front [schoolkrant], maart 1985, p. 1-7.

Lucebert

10. Zonder titel. [Over: Lucebert en het vrije vers]. [Ongedateerd, oorspronkelijk behorend bij de inleiding tot Poëzie is kinderspel, 1968. 'Door Lucebert verworpen'].
2 blz.

11. Zonder titel. [Onvoltooid, ongedateerd, niet gepubliceerd essay over het gedicht ‘de discipel’ in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 199].
4 blz.

12. Causerie bij de presentatie van Chambre-antichambre. [Ongepubliceerd, gedateerd Leiden, 3/2/78].
4 blz.

12. Brief over Lucebert en Bert Schierbeek. [Brief naar aanleiding van een ongepubliceerde studie 'De lezer als noviet aan de koffietafel']. [Gedateerd Leiden 5/2/81].
4 blz. typoscript.

13. Notities voor een recensie. [Ongepubliceerde bespreking van Luceberts bundel Oogsten in de dwaaltuin, Amsterdam, 1981. Geschreven op 7 december 1984].
4 blz.

14. [Aantekeningen over Lucebert]. [Ongedateerd, ± 1985, Leiden].
2 blz.

Speenhoff

15. Biografie van J.H. Speenhoff. [Gedateerd Leiden, september 1987 - juli 1988].
123 blz.

16. Onvoltooid 'Overzicht' van leven van J.H. Speenhoff. [Ongepubliceerd, ongedateerd, ± 1988].
61 blz.

17. Jaartallenlijst bij biografie J.H. Speenhoff. [Ongepubliceerd, ongedateerd, ± 1988].
± 30 blz.

Ander werk

18. Bouwen Bake [ps.], ongetiteld. [Zes pornografische sonnetten].
[Tijdschrift onbekend], [1968?].

19. R.A. Cornets de Groot, Galerie Lissabon. [Artikel over 'Zomercollectie 1966' van kunstgalerie].
Galerie Lissabon, 1966.

19. Cornets de Groot, Aforismen [Zinspreuken van Cornets de Groot en anderen, in opschrijfboekje, 13 x 8 cm]. [Ongedateerd].
24 blz. handschrift.

20. Poppoëzie [Over: Johnny the selfkicker, Een nieuwe mongool, Amsterdam, 1966]. [Ongedateerd].
6 blz. typoscript.

21. [Over: Enno Develing, De maagden, Brussel/Den Haag, Manteau, 1968]. [Ongedateerd].
[Ongepubliceerd].
2 blz. typoscript.

22. [Lezing, gehouden bij de opening van een expositie van schilderijen van Peter Jansen in Pulchri Studio, Den Haag, op 6 mei 1967].
4 blz. typoscript.

23. [Lezing, gehouden bij de expositie van etsen van André Kerkhoven en de gelijktijdige presentatie van Paul Rodenko en André Kerkhoven, De tarot, Bzztôh, 1978, op 31 mei 1978].
6 blz. typoscript.

24. Juryrapport voor de Prozaprijs 1969 van de gemeente Amsterdam [Toegekend aan William D. Kuik voor diens Utrechtse notities, Broese, Utrecht, 1968]. [5 januari 1970].
2 blz. typoscript.

25. Programmaboekje kennismakingsweek [Tekst voor kennismakingsweek 4 Havo in Renesse, 1980].
2 blz. gestencild.

26. De menselijke computer van Klaas [Eerdere versie van Mengelwerk uit de vijftiende jaargang van de Gele vellen].
3 blz. typoscript.

27. Over de hedendaagse mens [Over: de hedendaagse mens]. [Ongedateerde kladnotitie].
1 blz. typoscript.

28. [Over: Alberto Moravia, Vrouw van Rome, 1947]. [Ongedateerd; ± 1985].
8 blz. typoscript.

29. Over Nietzsche en Freud [Over: Nietzsche en Freud]. [Ongedateerde kladnotitie].
1 blz. typoscript.

VIII. INTERVIEWS

1. Wim Hazeu, Interview over De open ruimte
NCRV-radio, 2 oktober 1967.

2. Margaretha Ferguson, R.A. Cornets de Groot: "Aktualiteit - dat zegt me niets"
Het Vaderland, 27 april 1968.

3. Herwig Leus, Cornets de Groot: "Engagement niet als opzet voorop"
Vooruit, 27 juni 1968.

4. Rico Bulthuis, Literair spel: grasduinen en spoorzoeken. Nakaarten met essayist Rudy Cornets de Groot
Haagsche Courant, 7 maart 1972.

5. Wim Hazeu, over S. Vestdijk, Kind tussen vier vrouwen
Literama, 7e jrg., nr. 22, p. 112-114. (Uitzending 25 september 1972).

6. Jan Verstappen, Vestdijk is de vader, Beatrijs de moeder en Mulisch de zoon
De nieuwe linie, 28 november 1973.

7. Nanda Troost, Afscheid leraren LMC: "Van elke drie leerlingen is er één leraar"
NU - Rijswijkse Courant1985.

8. Lex Koreman, Interview Lex Koreman met Ruud Cornets de Groot
Eigen beheer, januari 1983.

9. Marja Käss, Van de dingen die niet voorbijgaan
Literama, 1 maart 1988, p. 80-81.

IX. TERTIAIR

Omslag Ik predik de nadorst

Ik predik de nadorst

Liber amicorum voor Rudi Cornets de Groot, hem aangeboden op vrijdag 24 januari 1986 door oud-collega's van het Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk. Geredigeerd door Jan Verstappen en Gert-Jan Vincent. Foto (van Cornets de Groot op de voorzijde van het) omslag.
Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk, januari 1986, 43 blz., oplage 150, waarvan 1 gebonden [door Coby Machielse], 14,5 x 21 cm. Printversie van het gehele werk.

1. Van de nadorst...(de samenstellers)
2. Voor Rudi (Piet Smits)
3. De man van Bikini (Jan Verstappen)
4. Een liedje voor Ruud (Cathy van Wijk)
5. In de hoek (Gerard de Leede)
6. Een bijna vergeten literair document (Hans Learbuch)
7. Cornetto, een sater in monnikspij (G.J. Vincent)
8. Uit de boekenkast gerold (Willem van der Ende)
9. Saint Juste Milieu (Jan Streng)
10. De poort van Tze Koeng (Emma Thio)
11. Citaten Ruud
12. Ruud: een gemis (Frans van der Horst)
13. Een loftoespraak (Pieter Konings)
14. Is Cornets brutaal? Of agressief? (Evert Verschuur)
15. Rudy (Piet Molenkamp)
16. Een briefje (Marja Hendriksen)
17. Een onvervalste chasseur de coeur (Otto Berger)
18. Een smartlap